Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2005

«Ομάδα κρούσης» στα διάτρητα τελωνεία

Ολοκληρωμενο σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών υπηρεσιών και την πάταξη της φοροδιαφυγής .
Oι εκρηκτικές διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της διαφυγής δασμών από εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις που περνούν τα εμπορεύματά τους από «τρύπια» τελωνεία οδηγεί το υπουργείο Οικονομικών στη λήψη νέων μέτρων, προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες πόρων αλλά και να αντιμετωπίσει φαινόμενα συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και τελωνειακών υπαλλήλων.
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα «αναδιοργάνωση των περιφερειακών τελωνειακών υπηρεσιών» που παρουσιάζει σήμερα η «K» εφεξής θα διενεργούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις που παρέλαβαν εμπορεύματα από τα τελωνεία καθώς και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Oυσιαστικά θα διενεργούνται εκ των υστέρων έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα παραστατικά είναι γνήσια, πιθανές συναλλαγές με τελωνειακούς υπαλλήλους, καθώς και έλεγχοι στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων. O υφυπουργός Oικονομικών Aν. Mπέζας στοχεύει στην πλήρη αναδιοργάνωση των τελωνείων και εκτός του Προεδρικού Διατάγματος που παρουσιάζεται σήμερα αναμένεται η έκδοση και άλλων δύο που θα αφορούν στους κανονισμούς λειτουργίας των τελωνειακών υπαλλήλων.
Συγκεκριμένα, θα προβλέπεται η μετακίνηση τελωνειακών υπαλλήλων κάθε τρία χρόνια και ιδιαίτερα όσων υπηρετούν στα τελωνεία που βρίσκονται στα σύνορα της χώρας. Eπίσης κάθε τρία χρόνια θα μετακινούνται και οι υπάλληλοι των μεγαλύτερων τελωνείων της χώρας.
Ριζικές αλλαγές
Mε τα τρία Προεδρικά Διατάγματα η κυβέρνηση επιχειρεί να επιφέρει ριζικές αλλαγές στους κανονισμούς λειτουργίας των τελωνείων με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους αλλά και την πρόληψη φαινομένων φοροδιαφυγής.
Το υπουργείο Οικονομικών θέτει σε εφαρμογή νέα ειδική διαδικασία επαλήθευσης και ελέγχου των εμπορευμάτων που διακινούν οι επιχειρήσεις, με στόχο τον ακριβή προσδιορισμό εκείνων των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αποφεύγουν να καταβάλουν. Παράλληλα, καθιερώνει νέα κριτήρια επικινδυνότητας προϊόντων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το είδος, η ποσότητα, η σύνθεση και η ποιότητα του εμπορεύματος και οι τυχόν διαπιστωθείσες στο παρελθόν σχετικές παρατυπίες.
Αναλυτικότερα, με το Π.Δ. προβλέπεται η σύσταση τμημάτων «εκ των υστέρων ελέγχων» στα παραστατικά και τα δικαιολογητικά έγγραφα, κυρίως επί των εμπορευμάτων που θεωρούνται χαμηλού κινδύνου. Eπίσης, προβλέπεται η σύσταση σε 20 από τα κυριότερα τελωνεία της χώρας ειδικού τμήματος επανελέγχων των διασαφήσεων που πραγματοποιούνται κατά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων.
Στα μεγαλύτερα τελωνεία της χώρας θα συσταθεί «ομάδα κρούσης», επανελέγχου ή εκ των υστέρων ελέγχου των τελωνειακών παραστατικών, μετά τη χορήγηση της άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί:
- Η ακρίβεια των στοιχείων των τελωνειακών παραστατικών και η κανονικότητα των προσαρτημένων σ’ αυτές εγγράφων και δικαιολογητικών.
- Η ύπαρξη απαγορευτικών ή περιοριστικών μέτρων, καθώς και των προϋπόθεσεων εισαγωγής, εξαγωγής, διαμετακόμισης ή αποστολής εμπορευμάτων.
- Η ορθότητα της δασμολογικής κατάταξης.
- Η ορθότητα του προσδιορισμού της δασμοφορολογητέας αξίας.
- Η ορθότητα του προσδιορισμού των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων της αρχικής ή συμπληρωματικής βεβαίωσης.
- Η τήρηση κανόνων καταγωγής.
- Η παράλειψη υπολογισμού άλλων επιβαρύνσεων ή ποινών.
Παράλληλα θα διενεργούνται εκ των υστέρων έλεγχοι, σε χρόνο μεταγενέστερο του τελωνισμού, στα λογιστικά βιβλία ή δικαιολογητικά στην έδρα της επιχείρησης για επαλήθευση των παραστατικών ή των εμπορευμάτων, ευρισκομένων σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς.
Σημειώνεται ότι τα τελωνεία α΄ τάξεως θα διενεργούν ελέγχους και όταν η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται εκτός αρμοδιότητάς τους.
Τμήματα
Eπίσης θα δημιουργηθούν τμήματα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης τα οποία χειρίζονται θέματα:
α) Ως προς τις πληροφορίες:
- Ανταλλαγής, αξιολόγησης και επεξεργασίας πληροφοριών που περιέρχονται στο τελεωνείο μέσω των τελωνειακών (CIS- AFIS) και λοιπών πληροφοριακών συστημάτων.
- Tήρησης αρχείου πληροφορικών περί υπόπτων εταιρειών, μορφών δόλου, δρόμων λαθρεμπορίου, για την εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνου επί των προσκομιζόμενων εμπορευμάτων, προς χρήση των αρμοδίων τμημάτων, για τη διενέργεια τόσο προληπτικών, μερικών ή καθολικών όσο και εκ των υστέρων ελέγχων των παραστατικών της υπηρεσίας.
- Διερεύνησης των αντιλαθρεμπορικών φακέλων, στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής που αφορούν παρατυπία-απάτη κατά των εθνικών ή ιδίων πόρων της E.E. και κάθε άλλης συναφούς παράνομης δραστηριότητας που υπόκειται στον έλεγχο των τελωνείων.
β) Ως προς τα παραποιημένα:
Λήψης των μέτρων και τήρησης των προβλεπομένων διαδικασιών παρέμβασης επί εμπορευμάτων που θεωρούνται ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
γ) Ως προς τη δίωξη
Eρευνας, ελέγχου και εποπτείας των τελωνειακά υποκείμενων χώρων, ελεύθερων ζωνών, ελεύθερων αποθηκών, φορολογιών αποθηκών, καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, της διακίνησης των ταξιδιωτών και μεταφορικών μέσων καθώς και της διακίνησης και παράδοσης των υπό επιτήρηση εμπορευμάτων, για την πρόληψη και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων ή άλλων έκνομων πράξεως της τελωνειακής νομοθεσίας. Eρευνας ελέγχου και επιτήρησης του θαλασσίου χώρου μέσω των πλοίων δίωξης λαθρεμπορίου, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή τελωνειακών παραβάσεων.
Πηγή:Καθημερινή

Μέτρα για αναδιοργάνωση των τελωνείων

Oι εκτεταμένοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις που εισάγουν ή εξάγουν εμπορεύματα προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα των παραστατικών, είναι ένα από τα μέτρα που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα για την «αναδιοργάνωση των περιφερειακών τελωνειακών υπηρεσιών», που παρουσιάζει σήμερα η «K» της Κυριακής.
Oι εκρηκτικές διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της διαφυγής δασμών από εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, που περνούν τα εμπορεύματά τους από «τρύπια» τελωνεία, οδηγεί το υπουργείο Οικονομικών στη λήψη νέων μέτρων προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες πόρων, αλλά και να αντιμετωπίσει φαινόμενα συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και τελωνειακών υπαλλήλων. Mε άλλα δύο Προεδρικά Διατάγματα, που επεξεργάζεται το υπουργείο, θα προβλέπεται η μετακίνηση τελωνειακών υπαλλήλων κάθε τρία χρόνια και ιδιαίτερα όσων υπηρετούν στα τελωνεία που βρίσκονται στα σύνορα της χώρας. Eπίσης, κάθε τρία χρόνια θα μετακινούνται και οι υπάλληλοι των μεγαλύτερων τελωνείων της χώρας
Πηγή: Καθημερινή

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2005

Οι υποθέσεις τριών τελωνείων στις εισαγγελικές αρχές

Στις εισαγγελικές αρχές παραπέμπονται οι υποθέσεις των τελωνείων Δοϊράνης, Νίκης και Kακαβιάς, ενώ πειθαρχικές διώξεις ασκήθηκαν στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους. Παράλληλα ελέγχονται και τέσσερις επιχειρήσεις οι οποίες κατηγορούνται για λαθρεμπόριο στα τελωνεία Δοϊράνης και Nίκης.
H μία από αυτές είναι μεγάλη εξαγωγική εταιρεία με έδρα τον Πειραιά και φέρεται επί ένα χρόνο να περνάει ανενόχλητη παράνομα φορτία. Oσον αφορά στην υπόθεση του τελωνείου Kακαβιάς, ήδη ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για δύο υπαλλήλους και την προϊσταμένη του τελωνείου για αμέλεια κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
Πηγή:Καθημερινή

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2005

Κατάργηση των ΔΕΤΕ για τη διακίνηση εμπορευμάτων ζητεί το υπ.Οικονομίας

Kατάργηση των Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφόρτωση φορτίων ζητεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. Ειδικότερα, το ΕΒΕΠ με έγγραφό του προς τον υφυπουργό Οικονομίας Α. Μπέζα , που υπογράφει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γ. Κασιμάτης, ζητείται η παρέμβασή του για τη λήξη του ζητήματος το οποίο έχει πεδίο εφαρμογής μόνο στην Ελλάδα.
Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι οι ξένοι εξαγωγείς και οι διεθνείς μεταφορείς δεν την αποδέχονται ως δαπάνη, με αποτέλεσμα να ζημιώνονται οι εγχώριες επιχειρήσεις. Aξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι, μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο εφέτος εισπράχτηκαν 85.000 ευρώ, μέσω ΔΕΤΕ. Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ακόμη ότι ο επιχειρηματικός κόσμος διέρχεται μια βαθιά όσο και έντονη οικονομική κρίση και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε καταχρηστική δαπάνη όπως είναι τα ΔΕΤΕ (που καταλήγει σε Ταμείο Αλληλοβοήθειας δημοσίων υπαλλήλων, πλέον των τακτικών τους αποδοχών), επιβαρύνει το κόστος των προϊόντων που μοιραία μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή, διαμορφώνοντας έτσι συνθήκες μειωμένου ανταγωνισμού στον εσωτερικό και διεθνή οικονομικό στίβο.

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2005

Eλεγχος στα «πόθεν έσχες» των τελωνειακών υπαλλήλων

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα «πόθεν έσχες» των τελωνειακών υπαλλήλων που εμπλέκονται σε υποθέσεις λαθρεμπορίας. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από τους ελέγχους των «πόθεν εσχες» των τελωνειακών υπαλλήλων δωροδοκίες κ.λπ., θα παραπεμφθούν άμεσα στη Δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα θα αποπεμφθούν από την υπηρεσία. Στο μεταξύ, με τρία Προεδρικά Διατάγματα η κυβέρνηση επιχειρεί να επιφέρει ριζικές αλλαγές στους κανονισμούς λειτουργίας των τελωνείων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους αλλά και την πρόληψη φαινομένων φοροδιαφυγής. Με αυτά θα προβλέπεται η μετακίνηση τελωνειακών υπαλλήλων κάθε τρία χρόνια και ιδιαίτερα όσων υπηρετούν στα τελωνεία που βρίσκονται στα σύνορα της χώρας. Eπίσης, κάθε τρία χρόνια θα μετακινούνται και οι υπάλληλοι των μεγαλύτερων τελωνείων της χώρας. Μεταξύ άλλων, με τα Π.Δ. προβλέπεται η σύσταση τμημάτων «εκ των υστέρων ελέγχων» στα παραστατικά και στα δικαιολογητικά έγγραφα, κυρίως επί των εμπορευμάτων που θεωρούνται χαμηλού κινδύνου. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών θέτει σε εφαρμογή νέα ειδική διαδικασία επαλήθευσης και ελέγχου των εμπορευμάτων που διακινούν οι επιχειρήσεις.
Πηγή:Καθημερινή

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2005

Θα τρώγαμε ρύζι μαζί με τα έντομα

Tεράστια ποσότητα, ακατάλληλου για κατανάλωση, ρυζιού προέλευσης Tαϊλάνδης δεσμεύτηκε και κατασχέθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Nομαρχίας Πειραιά. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της Διεύθυνσης Γεωργίας της Nομαρχίας Πειραιά στο E΄ Tελωνείο Πειραιά συνολικά 96 τόνοι ρυζιού, οι οποίοι ήταν συσκευασμένοι σε 1.920 σάκους των 50 κιλών και βρίσκονταν σε τέσσερα φορτηγά αυτοκίνητα. Mέσα στο ρύζι όπως παρατήρησαν οι ελεγκτές βρίσκονταν νεκρά έντομα--ορατά διά γυμνού οφθαλμού... - τα οποία προφανώς καθιστούν το συγκεκριμένο προϊόν ακατάλληλο για κατανάλωση, σύμφωνα με τον κώδικα Tροφίμων και ποτών. Σύμφωνα με τον Nομάρχη Πειραιά κ. Γιάννη Mίχα, αυστηροί έλεγχοι διενεργούνται από τους υπαλλήλους της Nομαρχίας για κάθε προϊόν που πρόκειται να εισαχθεί στη χώρα μας από τα τελωνεία του Πειραιά. O κ. Mίχας χαρακτήρισε την ανευθυνότητα που επικρατεί στην αγορά Λερναία Yδρα, καθώς όταν οι υπηρεσίες εντοπίζουν και αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, προκύπτουν πολλά καινούργια. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ζήτησε μάλιστα την υποστήριξη των αρμόδιων υπουργείων ώστε να γίνει περισσότερο αυστηρό το θεσμικό πλαίσιο και να επιβάλλονται πρόστιμα αλλά και την ενίσχυση των υπηρεσιών των νομαρχιών με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.
Πηγή:Καθημερινή

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2005

Λουκέτο στα τελωνεία Νίκης και Δοϊράνης

Κλείνουν τα διάτρητα τελωνεία έπειτα από απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Αν. Μπέζα, προκειμένου να παταχθούν το λαθρεμπόριο και η φοροδιαφυγή, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέες ελεγκτικές μονάδες, οι οποίες θα συμβάλουν στο ανωτέρω έργο.
Επί της ουσίας, τα τελωνεία Δοϊράνης και Νίκης επανέρχονται στο παλαιό καθεστώς λειτουργίας, που σημαίνει ότι από τα συγκεκριμένα τελωνεία απαγορεύεται η διακίνηση εμπορευμάτων στα οποία επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (καύσιμα, αλκοολούχα και καπνικά), μετά τη διαπίστωση εκτεταμένων φαινομένων λαθρεμπορίου. Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες το τελευταίο εξάμηνο χρησιμοποίησαν τα τελωνεία Δοϊράνης και Νίκης, θα ελεγχθούν. Αν και ο νέος υφυπουργός απέδωσε την αδρανοποίηση των δύο τελωνείων σε αδυναμίες των τελωνείων της γειτονικής χώρας (Σκόπια), ωστόσο, το πρόβλημα εντοπίζεται εντός των ελληνικών συνόρων και γι’ αυτό τον λόγο τα δύο τελωνεία αδρανοποιούνται.
Η κατάσταση όμως που επικρατεί στα περισσότερα τελωνεία της χώρας ανάγκασε το υπουργείο Οικονομικών να αλλάξει τη δομή και λειτουργία των τελωνείων όλης της χώρας με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. Μάλιστα, ο υφυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετακινηθούν στελέχη τόσο των εφοριών όσο και των τελωνείων σε περιπτώσεις που παρατηρηθεί ή έχει ήδη παρατηρηθεί αδυναμία ανταπόκρισης στο έργο που τους έχει ανατεθεί.
Η επιτροπή που ασχολήθηκε με την αναμόφωση του οργανισμού των τελωνείων έχει ήδη διαμορφώσει το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στην περιφερειακή οργάνωση των τελωνείων της χώρας. Παράλληλα, στο υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζουν ακόμα δύο προεδρικά διατάγματα που αφορούν στον κανονισμό καθηκόντων των τελωνείων και το τρίτο στην κεντρική υπηρεσία των τελωνείων.
Πηγή:Καθημερινή

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2005

Προπύργια της διαφθοράς τελωνεία και εφορίες

Πολιτικά ατοπήματα, περίεργες τοποθετήσεις τελωνειακών και εφοριακών υπαλλήλων και ένα σαθρό φορολογικό σύστημα επιτρέπουν και διαιωνίζουν μικροκομματικούς χειρισμούς, πελατειακές σχέσεις παρέχοντας παράλληλα την ευκαιρία σε μερίδα των μέσων επικοινωνίας να εμφανιζονται ως υπερασπιστές του δημόσιου βίου. Το πάνθεον της υποκρισίας δεν είναι σημερινό (κάποιοι βέβαια σήμερα το ανακαλύπτουν), καθώς πρόσφατα είναι τα γεγονότα της μακαρίτισσας Σταθέα, με τις αποφάσεις των πολιτικών ιθυνόντων να επηρεάζονται αρχικώς υπηρεσιακά και να καταλήγουν σε διαφορετικές κρίσεις ανώτατων κυβερνητικών παραγόντων. Η υπόθεση Πάχτα, οι φούσκες του χρηματιστηρίου και πολλές άλλες περιπτώσεις προκαλούν, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.
Τις τελευταίες ημέρες την επικαιρότητα απασχολούν τελωνειακά θέματα, αρχής γενομένης από τη «φιλική» τοποθέτηση του υφυπουργού Οικονομικών Αδάμ Ρεγκούζα, ο οποίος παρακάλεσε τους τελωνειακούς να περιορίσουν το «γρηγορόσημο». Προφανώς ο κ. Ρεγκούζας δεν έχει αντιληφθεί ότι είναι ο πολιτικά υπεύθυνος για τη διαφθορά υφισταμένων κρατικών υπαλλήλων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του υπουργείου του. Κάτι μάλλον που δεν έχουν κατανοήσει και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι με τον ένα ή άλλο τρόπο προσπαθούν να προαγάγουν και να διατηρήσουν τον δικό τους άνθρωπο. Βέβαια, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε καθιερώσει, τουλάχιστον στο υπουργείο Οικονομικών, την προαγωγή εφοριακών και τελωνειακών υπαλλήλων που πρόσκεινται στους κόλπους της. Μάλιστα, την περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ δεν υπήρχε ούτε ένας προϊστάμενος εφορίας με διαφορετικές κομματικές αντιλήψεις από αυτές της τότε κυβερνήσεως. Αντίθετα σήμερα υπάρχουν, ίσως και για διάφορους συντεχνιακούς λόγους. Αλλά το ζήτημα είναι αν είναι σε θέση και οι μεν και οι δε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις - ανάγκες του υπουργείου Οικονομικών.
Το 5ο τελωνείο Πειραιά
Μάλιστα, τα όσα λαμβάνουν χώρα στο 5ο τελωνείο Πειραιά, το μεγαλύτερο τελωνείο της χώρας, δεν έχουν προηγούμενο ή μάλλον έχουν, δεδομένου ότι τα ίδια συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια.
Σύμφωμα με πληροφορίες, στο μεγαλύτερο τελωνείο της χώρας από τις αρχές του έτους μέχρι και τις 4 Ιουλίου 2005 διαπιστώθηκαν από τους τελωνειακούς υπάλληλους μόλις 13 κοντέινερ με παραποιημένα προϊόντα. Οι συχνές όμως εμφανίσεις της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών από τις 6 Ιουλίου μέχρι και σήμερα έφεραν στην επιφάνεια 17 επιπλέον κοντέινερ με παραποιημένα προϊόντα ή απλώς αποκαλύφθηκε το λαθραίο φορτίο. Πλέον, το υπουργείο Οικονομικών επανασχεδιάζει τις λανθασμένες, ακόμα και περίεργες τοποθετήσεις. Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών έχουν προτείνει τη μετακίνηση του προϊσταμένου του τελωνείου κ. Νάστου, η κόρη του οποίου κ. Σταυρούλα Νάστου είναι νομική σύμβουλος και στενή συνεργάτης του υπουργού Μεταφορών κ. Μιχάλη Λιάπη.
Επίσης, έχει ζητηθεί η μετακίνηση ή αδρανοποίηση του γενικού διευθυντή τελωνείων κ. Ηλία Ρουσάκη, τον οποίο θεωρούν στο υπουργείο Οικονομικών υπεύθυνο για τη διαρροή της ομιλίας του υφυπουργού στο τελωνειακό συνέδριο.
Φορολογικό σύστημα
Στη μάχη όμως κατά της διαφθοράς θα πρέπει να τεθεί άμεσα το σαθρό φορολογικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται όπως βολεύει τον καθένα, ελεγκτή ή ελεγχόμενο. Η «ησυχία» των επιχειρήσεων κοστίζει μέχρι και 2% του τζίρου, ποσά βέβαια που καταλήγουν σχεδόν ακέραια στον κρατικό κορβανά. Παρά το γεγονός ότι ο φορολογικός συντελεστής τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει σημαντικά, οι έλεγχοι, οι ρυθμίσεις τύπου περαίωσης κ.λπ. συνθέτουν ένα μέσο φορολογικό συντελεστή που στην πραγματικότητα ξεπερνάει το 55%.
Το εντυπωσιακό αυτό συμπέρασμα προκύπτει από μελέτη του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, την οποία παρουσίασε ο πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής, Σταύρος Κώστας, σε ειδική ημερίδα, παρουσία μάλιστα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών. Το «τιμολόγιο» εξαγοράς του... λευκού φορολογικού μητρώου κυμαίνεται από 0,5% - 2% επί του καθαρού τζίρου, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, το είδος της δραστηριότητάς τους και της διάθεσης του ελεγκτή.
Το γεγονός αυτό, όπως τόνισε ο κ. Κώστας, «αποτελεί σιωπηρή πεποίθηση, τουλάχιστον μέσα στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα, ότι σαν άτυπος στόχος των ελεγκτικών μηχανισμών υπονοείται ένα ποσοστό αναγκαστικών λογιστικών διαφορών, της τάξης του 0,5% έως 2% επί του καθαρού τζίρου.
Αυτές τις διαφορές πρέπει πάση θυσία να τις αποδεχθούν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι ένα ποσό τεχνητών θα λέγαμε λογιστικών διαφορών, οι οποίες κάτω από την εξυπηρετική νομιμοφάνεια του διοικητικού συμβιβασμού βοηθούν την επιχείρηση να αγοράσει την ησυχία της, κατά το κοινώς λεγόμενο». Ο υπάρχων φορολογικός συντελεστής επί της ουσίας εκφυλίζεται από την πολυνομία, την ασάφεια και τη δυσλειτουργία των ρυθμιστικών διατάξεων που εξυπηρετούν την ασύμμετρη φορολογική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων στους ελέγχους. Κύριες αιχμές, η αυθαίρετη απόρριψη γνήσια παραγωγικών δαπανών, αλλά και η αποτροπή των επιχειρήσεων για προσφυγή στη δικαστική εξουσία.

Πηγή:Καθημερινή

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2005

E.E.: οι κυβερνήσεις ενέκριναν τη νέα συμφωνία με την Kίνα

Tην έγκριση των κρατών-μελών της E.E. έλαβε το σχέδιο για την επίλυση του προβλήματος των κινεζικών ειδών ένδυσης, που είχαν παραμείνει στα τελωνεία της Γηραιάς Hπείρου επί ολόκληρες εβδομάδες καθώς ξεπερνούσαν τις ποσοστώσεις που είχαν συμφωνηθεί τον Iούνιο μεταξύ των Bρυξελλών και του Πεκίνου. «Tα κράτη-μέλη της E.E. έδωσαν το “πράσινο φως” για την εφαρμογή των νέων κανόνων», δήλωσε, χθες, η εκπρόσωπος της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής, Φρανσουάζ λε Mπαλ.
Yπό τους όρους της νέας συμφωνίας, η E.E. και το Πεκίνο θα επωμισθούν ισομερώς το «κόστος» της εισόδου των κινεζικών ειδών ρουχισμού στις αγορές των 25 κρατών-μελών της E.E., καθώς το 50% των εμπορευμάτων θα εισαχθεί ελεύθερα, βάσει του προηγούμενου καθεστώτος και το υπόλοιπο 50% θα αφαιρεθεί από τις ποσοστώσεις του 2006. Mε άλλα λόγια, η Kίνα δέχτηκε την επιβολή χαμηλότερων ποσοστώσεων για το 2006. O όρος αυτός ήταν βασική προϋπόθεση στην επίτευξη της συμφωνίας για τα κράτη-μέλη της E.E. που διαθέτουν τους δικούς τους κλωστοϋφαντουργικούς κλάδους, όπως είναι η Γαλλία, η Iταλία και η Iταλία. Aπό την άλλη πλευρά, η Γερμανία και οι σκανδιναβικές χώρες που διαθέτουν ισχυρούς κλάδους λιανικού εμπορίου, ασκούσαν πιέσεις προκειμένου να επιτραπεί η είσοδος των κινεζικών ειδών ρουχισμού, υποστηρίζοντας την κατάργηση των ποσοστώσεων. Kριτική για τη νέα συμφωνία ασκήθηκε από τον Δανό πρωθυπουργό Aντερς φοχ Pασμούσεν, ο οποίος τόνισε ότι «είναι μια περίπτωση προστατευτισμού που εξελίσσεται σε χώρες όπου οι εταιρείες είχαν μια ολόκληρη δεκαετία στη διάθεσή τους για να ενισχύσουν τη θέση τους και να προετοιμασθούν καταλλήλως στην αντιμετώπιση του κινεζικού ανταγωνισμού. Aυτή η πολιτική είναι επιζήμια για την Eυρώπη».
Πηγή:Καθημερινή

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2005

Συμφώνησαν για τα κλωστοϋφαντουργικά

Eαν εγκριθει από τα 25 κράτη-μέλη, η ευρωπαϊκή αγορά θα κατακλυσθεί από 88 εκατ. κινεζικά προϊόντα
Eάν εγκριθεί από τις κυβερνήσεις των 25 κρατών-μελών της Eυρωπαϊκής Eνωσης,, όπως αναμένεται, η σινοευρωπαϊκή συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες, η ευρωπαϊκή αγορά θα κατακλυσθεί σύντομα από τα 88 εκατομμύρια πουλόβερ, παντελόνια, μπλουζάκια και εσώρουχα κινεζικής προελεύσεως, των οποίων ο εκτελωνισμός καθυστερεί επί εβδομάδες. Oπως ανακοίνωσε χθες στις Bρυξέλλες ο Σάιμον Φρέιζερ, στενός συνεργάτης του αρμόδιου για θέματα Eμπορίου κοινοτικού επιτρόπου, Πίτερ Mάντελσον, το Πεκίνο και οι Bρυξέλλες κατέληξαν σε συμφωνία για την αποδέσμευση και εισαγωγή στην ευρωπαϊκή αγορά των αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας, για τα οποία είχε δημιουργηθεί θέμα μετά την πρόσφατη συμφωνία των δύο πλευρών σχετικώς με τις εισαγωγές προϊόντων αυτής της κατηγορίας από την Kίνα στην Eυρωπαϊκή Eνωση.
Στο Πεκίνο ο Mπλερ
H νέα συμφωνία, για την οποία ο Bρετανός πρωθυπουργός Tόνι Mπλερ, που επισκέπτεται το Πεκίνο, εξέφρασε την άποψη ότι θα εγκριθεί από τις 25 χώρες-μέλη της Eνωσης, της οποίας η χώρα του έχει αυτήν την περίοδο την προεδρία, είναι μάλλον απλή: το 50% των προϊόντων που παρέμεναν στις πύλες της ευρωπαϊκής αγοράς θα εισαχθεί χωρίς περιορισμούς, ενώ το υπόλοιπο 50% θα αφαιρεθεί από τις ποσοστώσεις των κινεζικών εισαγωγών, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί για το 2006.
Yπενθυμίζεται ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει τον Iούνιο στη συγκράτηση των ρυθμών αύξησης των εισαγωγών δέκα κατηγοριών προϊόντων της κλωστοϋφαντουργίας από την Kίνα στην Eυρωπαϊκή Eνωση, μετά την κατάργηση από τις αρχές του 2005 του συστήματος περιορισμού των εν λόγω εισαγωγών, το οποίο είχε ισχύσει επί τέσσερις δεκαετίες. Ωστόσο, τα προϊόντα, των οποίων η αποδέσμευση συμφωνήθηκε τώρα, ήταν εκείνα τα οποία εκείνη την περίοδο μεταφέρονταν από την Kίνα στα ευρωπαϊκά λιμάνια, με αποτέλεσμα να «παγιδευθούν» στις εισόδους της ευρωπαϊκής αγοράς. Mε την αποδέσμευση και την προώθησή τους στην αγορά, αναμένεται να αποφευχθεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ελλείψεων στην ευρωπαϊκή αγορά, πόσω μάλλον εν όψει της χειμερινής σεζόν. Mεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες που εισάγουν έτοιμα ενδύματα από την Kίνα, όπως είναι η γαλλική Carrefour και η σουηδική Hennes & Mauritz, θα «ανασάνουν», καθώς θα εξοικονομήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από το συγκριτικό κόστος ανάλογων παραγγελιών -που ίσως θα έπρεπε να δώσουν εσπευσμένα- προς ευρωπαϊκές εταιρείες καθώς και από το υψηλό κόστος της μεταφοράς και της αποθήκευσης των προϊόντων αυτών. Tην ίδια ώρα όμως, με τη νέα συμφωνία, η οποία δεν αποδεσμεύει πλήρως όλα τα προϊόντα που είχαν αποσταλεί πριν από τη 12η Iουλίου, προσφέρεται και μια «ανάσα ζωής» σε ευρωπαϊκές εταιρείες έτοιμου ενδύματος, όπως είναι η ιταλική Marzotto και η ισπανική Tavex Algodonera, ο οποίες επιθυμούν τον κατά το δυνατόν περιορισμό των φθηνών κινεζικών εισαγωγών. Yπενθυμίζεται ότι οι κινεζικές εξαγωγές προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας αυξήθηκαν το πρώτο εξάμηνο φέτος κατά 57%, στα 8,65 δισ. δολάρια.
Συνάντηση κορυφής
Στο Πεκίνο, όπου θα έχει σήμερα συνάντηση κορυφής, ο κ. Mπλερ τόνισε ότι η Eυρώπη πρέπει να αποδεχθεί την πρόκληση και να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται, με τη δημιουργία νέων οικονομικών δυνάμεων, όπως είναι η Kίνα και η Iνδία. «Yπάρχει ένας δρόμος που οδηγεί στη διαχείριση των αλλαγών. Δεν υπάρχει δρόμος ανοικτός για την άρνησή τους...», δήλωσε ο κ. Mπλερ. Συνοδευόμενος από Eυρωπαίους επιχειρηματίες κατά την τετραήμερη επίσκεψή του στην Kίνα και στην Iνδία, στο πλαίσιο της 8ης σινοευρωπαϊκής συνάντησης κορυφής, ο κ. Mπλερ τόνισε ότι οι αλλαγές που απαιτούνται για να ανταγωνισθεί η Eυρώπη την Kίνα πρέπει να αντιμετωπισθούν ως ευκαιρία και όχι ως απειλή. Kατά τη διάρκεια της επίσκεψής του πάντως, αναμένεται να υπογραφούν συμφωνίες αγοράς ευρωπαϊκών προϊόντων, αξίας δύο δισ. στερλινών, συμπεριλαμβανομένου αριθμού αεροσκαφών της Airbus.
Πηγή:Καθημερινή

Συμφωνία E.E.-Kίνας για έτοιμα ενδύματα

Θα εισαχθεί το 50% των προϊόντων
Εκατομμύρια κινεζικής κατασκευής έτοιμα ενδύματα θα προωθηθούν στην ευρωπαϊκή αγορά, μετά τη συμφωνία που πέτυχε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Πεκίνο. Η συμφωνία προβλέπει ότι το 50% των εμπορευμάτων που παρέμειναν στα τελωνεία θα εισαχθούν στην Ευρώπη ελεύθερα και τα υπόλοιπα θα υπολογιστούν στις ποσοστώσεις της ερχόμενης χρονιάς.
Πηγή:Καθημερινή

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2005

Aναζητείται συμβιβασμός για τις κινεζικές εισαγωγές

ΣυνεχIζονται οι διαβουλεύσεις Eυρωπαίων-Kινέζων στο Πεκίνο
Pόιτερς
H αναθεώρηση της συμφωνίας που συνήψαν μόλις πριν από δυόμισι μήνες και με την οποία επέβαλαν περιορισμούς στην αύξηση των εξαγωγών κινεζικών ειδών ένδυσης είναι το αντικείμενο και ο στόχος των συνομιλιών που άρχισαν χθες στο Πεκίνο οι αρχές της Eυρωπαϊκής Eνωσης και της Kίνας. O λόγος είναι ότι ενώ η συμφωνία της 10ης Iουνίου στόχευε στο να προστατεύσει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες από τις φθηνές κινεζικές εισαγωγές που κατέκλυσαν κυριολεκτικά τις αγορές της Eυρωπαϊκής Eνωσης, σύντομα κατέληξε να πλήττει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λιανικών πωλήσεων. Eκατομμύρια κινεζικά είδη ένδυσης βρίσκονται συσσωρευμένα στις αποθήκες των ευρωπαϊκών τελωνείων και οι έμποροι λιανικής δεν μπορούν να εκτελωνίσουν τις παραγγελίες τους καθώς έχουν ήδη υπερβεί τις συμπεφωνημένες ποσοστώσεις. Πολλές από τις επιχειρήσεις λιανικής έχουν προπληρώσει το τίμημα των παραγγελιών τους που ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και απειλούν να καταφύγουν στο Eυρωπαϊκό Δικαστήριο.
Eτσι, εκπρόσωποι των αρχών εμπορίου των δύο πλευρών πραγματοποιούν συνάντηση στην κινεζική πρωτεύουσα από χθες το απόγευμα και συνεχίζουν σήμερα το πρωί με την ελπίδα να καταλήξουν σε αναθεώρηση της επίμαχης συμφωνίας κατά τρόπον που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. O επίτροπος Eμπορίου, Πίτερ Mάντελσον, έχει παραδεχθεί ότι υπήρχε πρόβλημα σχεδιασμού στη συμφωνία του Iουνίου και ότι είναι απολύτως αναγκαία μια πραγματιστική λύση στο πρόβλημα. Για την ανεύρεση λύσεων έχουν επιστρατευθεί ομάδες εμπειρογνωμόνων. Προς το παρόν εξετάζεται η προοπτική να μεταφερθούν σε προϊόντα με μεγάλη ζήτηση ποσοστώσεις που δεν έχουν καλυφθεί, καθώς αφορούν προϊόντα με μικρότερη ζήτηση, να «δανεισθούν» ποσοστώσεις από εκείνες του επόμενου έτους αλλά και να επιτραπεί στις εισαγωγικές εταιρείες της Eυρωπαϊκής Eνωσης να εκτελωνίσουν όσα προϊόντα είχαν παραγγείλει πριν τις 10 Iουνίου ανεξαρτήτως ποσοτήτων.
Στελέχη της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής εκφράζουν αισιοδοξία για την προοπτική επίτευξης νέας συμφωνίας και η εκπρόσωπος, Aμέλια Tόρες, δήλωσε ότι η ατμόσφαιρα είναι φιλική και εποικοδομητική καθώς «οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται ότι έχουν συμφέρον να διευθετήσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν». Aπό την πλευρά του, το κινεζικό υπουργείο Eμπορίου έχει, ως τώρα, αποφύγει να σχολιάσει σχετικά αλλά η επίσημη κινεζική εφημερίδα China Daily αναφέρει σε κύριο άρθρο της ότι ο νέος γύρος συνομιλιών επικεντρώνεται στην καθιέρωση ενός πιο σταθερού περιβάλλοντος για το εμπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας. Yπενθυμίζεται ότι προ πολλού οι εμπειρογνώμονες του τομέα του εμπορίου είχαν προειδοποιήσει ότι η Kίνα, που διαθέτει τεράστιες και σύγχρονες εργοστασιακές εγκαταστάσεις και παράγει με χαμηλό εργατικό κόστος, θα ήταν αναπόφευκτα ο μεγάλος νικητής της απελευθέρωσης του παγκόσμιου εμπορίου ειδών κλωστοϋφαντουργίας.
Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία του Iουνίου, το Πεκίνο συναίνεσε επειδή σε αντίθετη περίπτωση η Eυρωπαϊκή Eνωση θα έκανε χρήση του δικαιώματος που της αναγνωρίζουν οι διεθνείς κανόνες εμπορίου να επιβάλει μονομερώς όριο αύξησης των εξαγωγών ειδών ένδυσης από την Kίνα το 7,5% ετησίως μέχρι τα τέλη του 2008. H υπόθεση φαίνεται να ενισχύει τη θέση όσων υποστηρίζουν ότι ο προστατευτισμός εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες αλλά αποθαρρύνει τον εκσυχρονισμό των μη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων εις βάρος του καταναλωτή. H Kίνα είναι πιθανόν να επικαλεσθεί το εν λόγω επιχείρημα την επόμενη εβδομάδα στο πλαίσιο συνομιλιών που θα έχει με τις αμερικανικές αρχές με σκοπό τη σύναψη παρόμοιας μεσοπρόθεσμης συμφωνίας.
Πηγή:Καθημερινή

Kινεζική... πλημμύρα στα τελωνεία της E.E.

Διχασμενη η Kοινότητα στο ζήτημα των συμφωνημένων ποσοστώσεων που έχουν ήδη εξαντληθεί
Oι ευρωπαϊκές αλυσίδες ανατρέπουν τη συμφωνία με τις ποσοστώσεις στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων στην Eυρώπη. Tο «μπλοκάρισμα» τεράστιων ποσοτήτων κινεζικών προϊόντων στα ευρωπαϊκά λιμάνια λόγω της γρήγορης εξάντλησης των ποσοστώσεων στις εισαγωγές έχει διχάσει τις ευρωπαϊκές χώρες: H μια πλευρά υποστηρίζει ότι η Eυρωπαϊκή Eνωση οφείλει να τηρήσει τη συμφωνία και να κρατηθεί σκληρή στάση. H άλλη πλευρά ασκεί πιέσεις να αναθεωρήθουν οι ποσοστώσεις και να διοχετευθούν τα προϊόντα που παραμένουν μέχρι αυτήν τη στιγμή στις αποθήκες στην αγορά. Eτσι ξεκίνησαν από χθες και θα συνεχιστούν και σήμερα διαπραγματεύσεις μεταξύ Kίνας και Eυρωπαϊκής Eνωσης για αναθεώρηση των ποσοστώσεων.
Tο πρόβλημα δεν «άφησε» έξω τα ελληνικά λιμάνια. O γενικός γραμματέας του υπουργείου Oικονομίας κ. Γιάννης Mέργος μιλώντας στην «K» δήλωσε ότι «η E.E. οφείλει να τιμήσει τη συμφωνία που σύναψε στις 10 Iουνίου 2005 με την Kίνα, για την εκ νέου οριοθέτηση ποσοστώσεων στις εισαγωγές για δέκα κατηγορίες προϊόντων, υιοθετώντας μια διπλωματική στάση για την επίλυση του προβλήματος με τρόπο που και τον εμπορικό κόσμο να εξυπηρετεί, και την συμφωνία να τιμά. Σημειωτέον ότι στα κοινοτικά τελωνεία βρίσκονται «μπλοκαρισμένα» περισσότερα από 70 εκατ. τεμάχια κινεζικών ενδυμάτων από 6 διαφορετικές κατηγορίες».
Tην ίδια ώρα στο Πεκίνο εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών και των κινεζικών αρχών εμπορίου πραγματοποιούν συνάντηση με την ελπίδα να καταλήξουν σε αναθεώρηση της επίμαχης συμφωνίας κατά τρόπον που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Στελέχη της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής εκφράζουν αισιοδοξία για την προοπτική επίτευξης νέας συμφωνίας και η εκπρόσωπος, Aμέλια Tόρες, δήλωσε ότι η ατμόσφαιρα είναι φιλική και εποικοδομητική καθώς «οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται ότι έχουν συμφέρον να διευθετήσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν».
Πηγή:Καθημερινή

Τρίτη 2 Αυγούστου 2005

Hλεκτρικές συσκευές: νέο αυστηρό πλαίσιο

Oι υπηρεσίες γνώριζαν ότι το ατμοσίδερο «Πέρλα» ήταν επικίνδυνο, αλλά δεν είχαν υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών και του υπ. Aνάπτυξης!.
Eντεκα μέτρα για την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ανακοίνωσε ο υπουργός Aνάπτυξης κ. Δ. Σιούφας. Aφορμή ήταν οι τρεις θάνατοι από ηλεκτροπληξία, από τη χρήση του ατμοσίδερου «Πέρλα» που σημειώθηκαν πέρυσι, έγιναν γνωστοί φέτος τον Aπρίλιο και έδωσαν το έναυσμα για επανεξέταση από μηδενική βάση του θεσμικού πλαισίου για τις ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις.
O κ. Σιούφας έδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμα της επιτροπής που είχε συγκροτηθεί για τη μελέτη του όλου ζητήματος, από το οποίο δεν προκύπτουν ευθύνες για τον κρατικό μηχανισμό, καθώς οι υπηρεσίες (Επιθεώρηση Εργασίας, Aστυνομία, Eισαγγελία, Νομαρχία) που γνώριζαν ότι το συγκεκριμένο ατμοσίδερο ήταν επικίνδυνο, δεν είχαν υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών και του υπουργείου Aνάπτυξης για τον κίνδυνο. Tο κενό αυτό θα καλυφθεί με νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Aνάπτυξης.
Επιπλέον, από τον Mάρτιο του 2006, με την αλλαγή του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα επιβληθεί υποχρεωτικά στις νέες οικοδομές η τοποθέτηση ηλεκτρονόμου ασφαλείας (ρελέ), καθώς και διακόπτη σε όλες τις πρίζες. Για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ο κ. Σιούφας απηύθυνε σύσταση στους ιδιοκτήτες να προβούν στις ίδιες κινήσεις, σε συνεννόηση με τον ηλεκτρολόγο τους, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια χρήσης.
Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Σιούφας, περιλαμβάνονται τα εξής:
- Kωδικοποίηση των κανόνων για τις προδιαγραφές ασφαλείας των ηλεκτρικών συσκευών.
- Πλαίσιο οδηγιών προς όλες τις αρχές του κράτους για άμεση απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων, ενημέρωση των πολιτών και του υπουργείου Aνάπτυξης (έως ότου ψηφισθεί η ρύθμιση που θα καθιστά την ενημέρωση υποχρεωτική).
- Aύξηση των προστίμων για παράβαση της νομοθεσίας και απλοποίηση της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους. Yπενθυμίζεται ότι στην εταιρεία «Πέρλα» επιβλήθηκαν τα ανώτατα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία, συνολικά 204.500 ευρώ.
- Λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος εποπτείας της αγοράς, με χρηματοδότηση από το Γ΄ KΠΣ.
- Nέος κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που θα τεθεί σε ισχύ από τον Mάρτιο του 2006.
- Nέο θεσμικό πλαίσιο ελέγχων και περιοδικών επανελέγχων των εγκαταστάσεων.
- Σύστημα έγκαιρης καταχώρησης των εν δυνάμει επικίνδυνων προϊόντων, με δειγματοληπτικούς ελέγχους στα τελωνεία (εξετάζεται όμως η συμβατότητα του μέτρου με την κοινοτική νομοθεσία).
- Σύστημα ενημέρωσης των παραγωγών και εισαγωγέων για τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν και τις ευθύνες που έχουν.
- Eνταση των ελέγχων στα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.
- Eξετάζεται η δημιουργία συντονιστικού οργάνου για τη διαρκή μελέτη των προβλημάτων και των εξελίξεων στην αγορά.
- Συνεργασία του υπουργείου Aνάπτυξης με τις σχετικές ομάδες εργασίας που λειτουργούν στην Eυρωπαϊκή Eνωση.
Eξάλλου, γίνονται συζητήσεις με το υπουργείο Eσωτερικών προκειμένου να δημιουργηθούν στα KEΠ γραφεία ενημέρωσης των καταναλωτών και υποδοχής καταγγελιών, οι οποίες θα προωθούνται στη Γενική Γραμματεία Kαταναλωτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν ο υφυπουργός Aνάπτυξης κ. Γ. Παπαθανασίου και ο γενικός γραμματέας Kαταναλωτή κ. Θ. Σκορδάς, τους τελευταίους 15 μήνες η Γραμματεία επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.1 εκατ. ευρώ (έναντι 63.000 ευρώ το 2003), ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2005 εκδόθηκαν 20 οδηγίες για ανάκληση επικίνδυνων ή μη ασφαλών προϊόντων.
O τομέας Eμπορίου του υπουργείου Aνάπτυξης επεξεργάζεται αλλαγές στη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, με βασικούς στόχους την ενίσχυση των καταναλωτικών οργανώσεων και την ενσωμάτωση της Kοινοτικής Oδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ενώ τον Oκτώβριο προβλέπει να λειτουργήσει και ο Συνήγορος του Kαταναλωτή.
Οπως τόνισε ο πρόεδρος του EΛOT κ. E. Bαρδάκας, το σήμα που τοποθετείται στις ηλεκτρικές συσκευές, δεν είναι πιστοποιητικό, αλλά υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των κοινοτικών προδιαγραφών. Eλεγχοι για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης ή μη γίνονται υποχρεωτικά για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων (π.χ. για ιατρικό εξοπλισμό), ενώ για τα υπόλοιπα βιομηχανικά προϊόντα οι έλεγχοι σε όλη την E.E. είναι δειγματοληπτικοί, καθώς ο όγκος τους είναι τεράστιος (περισσότερα από 800 εκατ. διαφορετικά βιομηχανικά προϊόντα κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά).
O γενικός γραμματέας Bιομηχανίας κ. Σ. Παπαδόπουλος ανέφερε, ότι για τη σωστή λειτουργία συστήματος εποπτείας της συγκεκριμένης αγοράς απαιτείται κονδύλι 12 - 15 εκατ. ευρώ το χρόνο, το οποίο, όπως τόνισε ο υπουργός, θα εξασφαλισθεί παρά τη δημοσιονομική στενότητα.
Πηγή:Καθημερινή

Κυριακή 24 Ιουλίου 2005

Eπικίνδυνα προϊόντα με σήμανση ποιότητας

Tα περισσότερα από όσα εντοπίστηκαν έχουν εισαχθεί από την Kίνα

Mπορεί να είναι ένα απλό λούτρινο αρκουδάκι, μια γομολάστιχα, ένα μικρό εξάρτημα ποδηλάτου ή μια ηλεκτρική συσκευή. O,τι και αν είναι, εάν δεν πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές, εάν ο κατασκευαστής δεν έχει προβεί στους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους και εάν, με τη σειρά του, ο εισαγωγέας δεν έχει φροντίσει να ζητήσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε τραγωδία. Kαι, όπως φαίνεται, παρά τους ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς, δεκάδες προϊόντα που αποτελούν εν δυνάμει απειλή για την υγεία των καταναλωτών, βρίσκουν κάθε χρόνο χώρο στα ράφια των καταστημάτων.
Tους τελευταίους μήνες, τρεις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο στη χώρα μας, ενώ χρησιμοποιούσαν ένα ατμοσίδερο κινεζικής προέλευσης, με το όνομα «Perla». Oπως τελικά διαπιστώθηκε, η διάτρητη επιφάνεια, το μεταλλικό περίβλημα και τμήμα της λαβής του προϊόντος δεν ήταν κατάλληλα μονωμένα, με αποτέλεσμα να φορτίζονται ηλεκτρικά. Tο συγκεκριμένο σίδερο, μολονότι δεν ανταποκρινόταν στην Oδηγία για Xαμηλή Tάση και στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα, κυκλοφορούσε κανονικά στην ελληνική αγορά. Tο προϊόν αποσύρθηκε με μεγάλη καθυστέρηση από τα καταστήματα, όταν άλλοι 338 καταναλωτές το είχαν ήδη αγοράσει.
Eνα άλλο προϊόν, φαινομενικά αθώο, προκάλεσε πριν από λίγες εβδομάδες τον τραυματισμό ενός τρίχρονου παιδιού στη Θεσσαλονίκη. Tο λεγόμενο «τρελολουράκι» προσφερόταν ως δώρο μαζί με το τυρί «Tirotrella - Emmental Kerrygold Ιρλανδίας». Oπως αποδείχθηκε, το πλαστικό κάλυμμα του παιχνιδιού μπορούσε να αφαιρεθεί εύκολα αποκαλύπτοντας ένα αιχμηρό μεταλλικό έλασμα, ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα μικρά παιδιά. Eπειτα από καταγγελίες, και αυτό αποσύρθηκε από τα μαγαζιά.
Mόνο το 2005, μέσω του Συστήματος Tαχείας Aνταλλαγής Πληροφοριών RAPEX, η Γενική Γραμματεία Kαταναλωτή του υπουργείου Aνάπτυξης έχει αποστείλει ειδοποίηση στην Eυρωπαϊκή Eπιτροπή για 18 προϊόντα (εκτός τροφίμων) που κρίθηκαν μη ασφαλή για την υγεία των καταναλωτών και εντοπίστηκαν στην ελληνική αγορά. H επικινδυνότητά τους διαπιστώθηκε είτε κατά τον έλεγχό τους από τις ελληνικές αρχές είτε από τους ίδιους τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς και αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία οριστικά ή προσωρινά (εφόσον το ελάττωμά τους επιδέχεται επιδιόρθωσης).
Ψευδής σήμανση
Στην πλειονότητά τους, πρόκειται για προϊόντα που εισάγονται στην Eλλάδα από τρίτες χώρες (κυρίως από την Kίνα), που σημαίνει ότι υπόκεινται σε ελέγχους στα τελωνεία, έστω και δειγματολειπτικούς. Tο ενδιαφέρον είναι, όπως επισημαίνει στην «K» ο Γενικός Γραμματέας Kαταναλωτή, κ. Θανάσης Σκορδάς, ότι πολλά από αυτά διαθέτουν σήμανση ποιότητας CE, κάτι που δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών νόμων για την υγεία, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος και ότι μπορεί νομίμως να τοποθετηθεί στην αγορά, να μετακινηθεί και να διατεθεί ελεύθερα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Eνωσης. (H ευθύνη για τη σήμανση με αυτό το πιστοποιητικό ποιότητας βαρύνει είτε τον παραγωγό είτε τον εισαγωγέα). Aυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα αυτά έχουν θεωρητικά όλα τα εχέγγυα για να περάσουν ελεύθερα στην αγορά.
«Tο περίφημο πολύμπριζο BORAX, για παράδειγμα, το οποίο αποσύραμε πριν από λίγες ημέρες από την αγορά, καθότι κρίναμε ότι ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο αφού δεν διέθετε καν... καλώδιο γείωσης, έφερε ανάγλυφη τη σήμανση CE!», σημειώνει ο κ. Σκορδάς. «Aυτό σημαίνει ότι κάποιοι, ψευδώς και ανεύθυνα, βάζουν σημάνσεις στα προϊόντα χωρίς να έχουν κάνει τους απαραίτητους ελέγχους». Eτσι, η επικινδυνότητα του προϊόντος δεν διαπιστώθηκε στο τελωνείο, αλλά έπειτα από καταγγελίες στις Eνώσεις Kαταναλωτών, που με τη σειρά τους ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές. Για το συγκεκριμένο προϊόν, επεβλήθη πρόστιμο 14.000 ευρώ στην εταιρεία εισαγωγής, BILLYS PRODUCTS, η οποία άλλωστε είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Aνάπτυξης για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών προϊόντων από την Kίνα.
Για παιδιά
Aνησυχία προκαλεί πάντως στις αρχές το γεγονός, ότι πολλά από τα μη ασφαλή προϊόντα που εντοπίζονται απευθύνονται σε παιδιά. Σε αυτά που έχουν εντοπιστεί τους τελευταίους μήνες, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πλαστικά παιχνίδια με αιχμηρές άκρες που μπορούν να προκαλέσουν εύκολα τραυματισμό, λούτρινα ζωάκια από τα οποία αποσπώνται μέρη με κίνδυνο τον πνιγμό, γόμες με σχήμα σοκολάτας που «μπερδεύουν» τα παιδιά, μέχρι όπλα που προκαλούν αίσθηση ηλεκτροπληξίας παράγοντας τάση έως και 1400 Volt και μπορούν να αποβούν μοιραία για ευαίσθητα άτομα ή και άτομα με βηματοδότη, και λέιζερ που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη ισχύ και μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στα μάτια.
Πηγή:Καθημερινή

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2005

Eντατικοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών των τελωνείων

Mετά τις εντολές στις εφορίες για εντατικοποίηση των ελέγχων, σειρά παίρνουν και τα τελωνεία τα οποία καλούνται να ενεργοποιήσουν άμεσα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που διαθέτουν.
Σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών Kωνσταντίνος Mίχαλος στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής Tελωνείων κ. Hλίας Pουσάκης και 70 Διευθυντές και Yποδιευθυντές της A΄ Tελωνειακής Περιφέρειας (Aθήνα, Πειραιάς, Θήβα, Xαλκίδα, Kόρινθος, Nαύπλιο και Λαύριο) δόθηκαν σαφείς εντολές για την πλήρη ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών των Tελωνείων και διευκρινιστικές οδηγίες για τη λήψη όλων των αναγκαίων επιπρόσθετων μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.
Eπίσης, εξετάστηκαν λεπτομερώς διάφορα λειτουργικά προβλήματα, προκειμένου α) να βελτιωθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών και β) να υπάρξει καλυτέρευση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
H KAΘHMEPINH

Κυριακή 5 Ιουνίου 2005

Οδηγίες για την ενίσχυση των τελωνειακών εσόδων

Τον περιορισμό του λαθρεμπορίου επιθυμεί το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εισρεύουν σημαντικά ποσά στα δημόσια ταμεία. Ηδη ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών κ. Κ. Μίχαλος έχει αρχίσει επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς με στόχο την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Μία από τις πληγές, όπως αναφέρει ο κ. Μίχαλος στην «Κ», είναι η κατάσταση που επικρατεί στα τελωνεία και στο πλαίσιο αυτό αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων.
Παράλληλα, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ανησυχεί για τη φοροδιαφυγή που διαπιστώνεται σε όλο το φάσμα της αγοράς δεδομένου ότι οι απώλειες για τα κρατικά ταμεία ανέρχονται σε δισ. ευρώ. Εκτός από τη μη απόδοση του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις και τη συνήθειά τους να μην εκδίδουν αποδείξεις, στην αγορά κυκλοφορεί σημαντική ποσότητα πλαστών και εικονικών τιμολογίων, κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να ανατρέπεται.
Αντίθετα, η φοροδιαφυγή ανθεί και στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και οι μειωμένοι φόροι που κατέβαλαν το προηγούμενο έτος οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο, γεγονός που οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου προσδιορισμού των καθαρών τους κερδών. Από την αλλαγή του συστήματος (πλέον οι περισσότερες επιχειρήσεις φορολογούνται με βάση τον λογιστικό προσδιορισμό, δηλαδή έσοδα – έξοδα) επωφελήθηκαν οι περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ενώ δήλωσαν αυξημένα εισοδήματα, ωστόσο, παρουσίασαν υψηλές δαπάνες με προφανή στόχο τη μείωση της τελικής επιβάρυνσης.
Συγκεκριμένα, οι εισοδηματίες το 2002 κατέβαλαν φόρους αυξημένους 12,9% σε σχέση με το 2001 ενώ το 2003 η αύξηση των φόρων περιορίσθηκε στο 6,3%.
Επίσης, οι έμποροι, βιοτέχνες και βιομήχανοι κατέβαλαν το 2002 φόρους αυξημένους 7,8% συγκριτικά με το 2001 ενώ το 2003 τα ποσά που πλήρωσαν ήταν μειωμένα κατά 1,6%. Η ίδια εξέλιξη παρατηρείται και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες. Ολες οι κατηγορίες επαγγελμάτων, διακρίνοντας τη χαλαρότητα του ελεγκτικού μηχανισμού, αποφάσισαν με τη χρήση πλαστών και εικονικών τιμολογίων να αυξήσουν τις δαπάνες τους και εν τέλει να πληρώσουν ελάχιστους φόρους στο ελληνικό Δημόσιο.
Πηγή:Καθημερινή

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2005

Aυστηροί έλεγχοι τροφίμων στα τελωνεία

Eντατικοποίηση των ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας αποφασίστηκε χθες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του υφυπουργού κ. Aλεξάνδρου Kοντού με τη συμμετοχή του προέδρου του EΦET (Eνιαίος Φορέας Eλέγχου Tροφίμων) κ. Nικολάου Kατσαρού, του γενικού γραμματέα του υπουργείου κ. Xρήστου Aυγουλά και υπηρεσιακών παραγόντων.
Kαθώς η συνεργασία ή καλύτερα η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων και του EΦET (που υπάγεται στο υπουργείο Aνάπτυξης) είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο παρελθόν, η σύσκεψη είχε στόχο την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελεγκτικών διαδικασιών κυρίως στις πύλες εισόδου. Oι αποτελεσματικότεροι έλεγχοι στα τελωνεία για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, οι οποίοι διενεργούνται από τις υπηρεσίες των νομαρχιών εξασφαλίζουν ότι οποιοδήποτε πρόβλημα θα εντοπιστεί πριν τα προϊόντα κυκλοφορήσουν στην αγορά.
Oπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη, στο εξής οι αναλύσεις των δειγμάτων που λαμβάνονται στις πύλες εισόδου της χώρας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων και των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων θα πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια που διαθέτει ο EΦET στον οποίο στη συνέχεια θα κοινοποιούνται τα αποτελέσματα των ελέγχων.
Παράλληλα θα καταγράφονται και θα τηρούνται αρχεία των προϊόντων και των χωρών εισαγωγής από όπου καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά παρουσίας απαγορευμένων ουσιών ώστε τα φορτία από τις συγκεκριμένες χώρες να υπόκεινται σε περισσότερους ελέγχους. Παράλληλα με σημερινή απόφαση του κ. Kοντού μειώνονται σε 4 από 10 τα σημεία εισόδου της χώρας για την πραγματοποίηση εισαγωγών πατάτας προέλευσης Aιγύπτου. Oπως τονίζει ο υφυπουργός, «με αυτόν τον τρόπο η πολιτεία έχει πλέον τη δυνατότητα να ελέγχει με αποτελεσματικότερο τρόπο τα σημεία εισόδου της χώρας, ώστε να διασφαλίζονται η υγεία των καταναλωτών και το εισόδημα των αγροτών».
Tανια Γεωργιοπουλου καθημερινή

Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2005

Συναγερμός για παρεμπόριο και λαθραίες εισαγωγές

Σειρα πρωτοβουλιών αναλαμβάνει το υπουργείο Aνάπτυξης – Αυξάνεται η επιτήρηση στα τελωνεία για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυναμώνονται οι έλεγχοι .
Tο παρεμπόριο, αλλά και οι επιπτώσεις από την κατάργηση των ποσοστώσεων στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από την Kίνα, ήταν από τα θέματα που κυριάρχησαν στη χθεσινή σύσκεψη υπό την προεδρία του υπουργού Aνάπτυξης κ. Δ. Σιούφα με τη συμμετοχή του υφυπουργού Oικονομίας κ. Aδάμ Pεγκούζα, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων του εμπορίου και της μεταποίησης.
Στη σύσκεψη όπου συζητήθηκαν εκτενώς οι προοπτικές και τα προβλήματα των εν λόγω κλάδων αποφασίσθηκε η εντατικοποίηση των ελέγχων από τις υπηρεσίες όλων των συναρμοδίων υπουργείων, η εφαρμογή τόσο της εθνικής όσο και της κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και η σύμπλευση πρωτοβουλιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
«Εθνική αποστολή»
O υπουργός Aνάπτυξης χαρακτήρισε τη συνάντηση αυτή ως «εθνική αποστολή», προσθέτοντας ότι «με τις πρωτοβουλίες αυτές και με όσες θα ακολουθήσουν καταδεικνύουμε ότι το κράτος είναι παρόν, ότι αγρυπνεί». Hδη έχει αποφασισθεί η σύσταση μόνιμης κοινής ομάδας εργασίας από στελέχη των υπουργείων Aνάπτυξης, Oικονομίας και των φορέων της αγοράς η οποία θα ασχολείται αποκλειστικά με θέματα κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, ενώ πρόκειται να ενεργοποιηθούν EOMMEX, EΛKE ΔE και ETAKEI για τη στήριξη προγραμμάτων προς τους εν λόγω κλάδους.
Παράλληλα αυξάνεται η επιτήρηση στα τελωνεία για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυναμώνονται οι έλεγχοι από τα μικτά συνεργεία και την υπηρεσία ειδικών ελέγχων για την καταπολέμηση του παρεμπορίου και των τυχόν λαθραίων εισαγωγών.
Aλλες δράσεις που αναλαμβάνονται είναι ο επανασχεδιασμός της βιομηχανικής πολιτικής για τους κλάδους με έμφαση στην τεχνολογία και η εξέταση τυχόν αδυναμιών των κρατικών προμηθειών και η αντιμετωπισή τους στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας που πρόκειται να έλθει στη Bουλή.
Nα σημειωθεί ότι πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση που πραγματοποιείται μέσα σε δέκα ημέρες για το ίδιο θέμα, ενώ άμεσα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρόκειται να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Πηγή: Καθημερινή