Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Οι Ισοτιμίες του EURO για δασμούς, ΦΠΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

Πληροφορηθείτε όλες τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης και του Φ.Π.Α στα Τελωνεία για τον μήνα ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2014
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2015
Εδώ ολες οι Ισοτιμίες του 2016
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2017
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2018

Εδώ Οι Συντελεστές ΦΠΑ (2017) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005656 
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ (ΣΥΝΈΧΕΙΑ )

Από την 29 Μαρτίου 2019 τα μεσάνυχτα το ΗΒ γίνεται ΠΛΕΟΝ «τρίτη χώρα» για τα κράτη μέλη της ΕΕ. Δεν υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των 27 κρατών μελών της ΕΕ, και απαιτούνται τελωνειακές διατυπώσεις για τη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των δύο μερών. Επιπλέον το ΗΒ δεν θα έχει πρόσβαση στα τελωνειακά συστήματα πληροφορικής της ΕΕ.

Οι βασικές συνέπειες που θα επέλθουν μετά την ημερομηνία αποχώρησης αναλύονται ως κατωτέρω:

Η επιχειρηματική δραστηριότητα με το ΗΒ μετά το Brexit θα καταστεί πιο πολύπλοκη καθόσον θα απαιτούνται τελωνειακές διαδικασίες. Για το λόγο αυτό οι οικονομικοί φορείς που έχουν εμπορικές συναλλαγές με εταιρείες στο ΗΒ, θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες και τους κανόνες της ΕΕ που θα ισχύουν μετά το Brexit, ιδίως αν έχουν μικρή ή καθόλου εμπειρία στις εμπορικές συναλλαγές με τρίτες χώρες.
Τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της χώρας μας ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο ή εξέρχονται προς το Ηνωμένο Βασίλειο, υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση και ενδέχεται να υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 952/2013 «Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας». Αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, ότι ισχύουν οι τελωνειακές διατυπώσεις, πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις και ότι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτούν εγγυήσεις για πιθανές ή υπάρχουσες τελωνειακές οφειλές.
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταχωρηθούν στις τελωνειακές Αρχές του τόπου εγκατάστασής τους ώστε να αποκτήσουν αριθμό EORI (Αριθμός Καταχώρησης και Αναγνώρισης Οικονομικών Φορέων) προκειμένου να διενεργούν τις απαιτούμενες πλέον τελωνειακές διατυπώσεις. Προς το σκοπό αυτό πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή του τόπου εγκατάστασής τους.
Τα εμπορεύματα που εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ υπόκεινται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, όπως ισχύει, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο. Αυτό συνεπάγεται την εφαρμογή των σχετικών τελωνειακών δασμών.
Ορισμένα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο ή εγκαταλείπουν την ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, την προστασία της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών ή την προστασία των εθνικών θησαυρών. Αυτό συνεπάγεται την απαίτηση έκδοσης του απαραίτητου πιστοποιητικού/άδειας από την αρμόδια Δημόσια Αρχή ( φυτοϋγειονομικό, κτηνιατρικό, διττής χρήσης κ.λ.π) τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τα εμπορεύματα κατά το στάδιο του τελωνισμού τους.
Οι άδειες του Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΕΟΦ) καθώς και άλλες άδειες για τελωνειακές απλουστεύσεις που εκδόθηκαν από τις τελωνειακές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα ισχύουν πλέον στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη προετοιμασίας των ελληνικών επιχειρήσεων για την αποχώρηση του ΗΒ, εάν δεν το έχουν πράξει ακόμη. Ως εκ τούτου, όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να προετοιμαστούν λαμβάνοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και να ολοκληρώσουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές πράξεις πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, ώστε να αποφευχθούν τυχόν διαταραχές.

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com
6977636709
Tel : 210 4005656
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ – ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μεσάνυχτα της 29 Μαρτίου 2019,εκτός εάν κυρωθεί νωρίτερα) τα καθεστώτα προτιμησιακών συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες στους τομείς της κοινής εμπορικής πολιτικής και των τελωνείων δεν θα ισχύουν πλέον προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω συνεπειών :

Συνιστάται στους εξαγωγείς και παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτίθενται να ζητήσουν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε χώρα-εταίρο μιας Προτιμησιακής Συμφωνίας με την Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ημερομηνία αποχώρησης :
− να αντιμετωπίζουν κάθε εισροή (ύλη) από το Ηνωμένο Βασίλειο ως «μη καταγόμενη» κατά τον καθορισμό της προτιμησιακής ενωσιακής καταγωγής των εμπορευμάτων τους· και
− να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι σε θέση να αποδείξουν την προτιμησιακή ενωσιακή καταγωγή των εμπορευμάτων τους, σε περίπτωση εκ των υστέρων επαλήθευσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν εισροές (ύλες) από το Ηνωμένο Βασίλειο ως «περιεχόμενο Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Συνιστάται στους εισαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίζουν ότι ο εξαγωγέας είναι σε θέση να αποδείξει την προτιμησιακή καταγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα και τα επιμέρους θέματα που αφορούν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας (www.icisnet.gr) εφόσον, οριστικοποιηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίσης
Διαβάστε και κατεβάστε :
Ετοιμότητα για το Brexit:
Η Επιτροπή εντείνει την ενημερωτική εκστρατεία στον τομέα των τελωνείων με στόχο την ετοιμότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία

Το Γραφείο μας θα σας κρατά ενήμερους

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com
6977636709
Tel : 210 4005656
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019

Οι Ισοτιμίες του EURO για δασμούς, ΦΠΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

Πληροφορηθείτε όλες τις τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Τέλους Ταξινόμησης και του Φ.Π.Α στα Τελωνεία για τον μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2014
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2015
Εδώ ολες οι Ισοτιμίες του 2016
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2017
Εδώ όλες οι Ισοτιμίες του 2018

Εδώ Οι Συντελεστές ΦΠΑ (2017) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005656 
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273