Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα CE. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα CE. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2007

Εισαγωγές Παιχνιδιών και όχι μόνο , και σήμανση CE
Άλλο ένα απόσπασμα απο την Ίδια εκπομπή των Φακέλων
Γιώργος Μπαμόπουλος, διευθυντής εργαστηρίων ΕΛΟΤ:
Η MATTEL (Mattel expands recall of Chinese toys) έχει ένα δικό της σύστημα ποιότητας που ελέγχει τους κατασκευαστές στην Κίνα, απλά υπήρχε ένα πρόβλημα με υποπρομηθευτές γιατί κι εκεί οι κατασκευαστές δίνουν σε μικρότερες εταιρίες, κι εκεί κάπου κάποιος έλεγχος ιδιαίτερα σε χρώματα τα οποία περιείχαν μόλυβδο δεν λειτούργησε όπως θα έπρεπε. Όταν ένα παιχνίδι βγαίνει από το εργοστάσιο η εταιρία που το παράγει πρέπει να αποδεικνύει ότι η κατασκευή του είναι σύμφωνη με τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Τότε και μόνο τότε το παιχνίδι παίρνει το αυτοκόλλητο με το γνωστό σε όλους μας σήμα CE.
Ευαγγελία Κεκελέκη, γενική γραμματέας ΚΕ.Π.ΚΑ.
Το σήμα CE, το οποίο υποτίθεται ότι είναι σήμα ασφάλειας, είναι εντελώς παραπλανητικό για τον καταναλωτή, και αυτό γιατί το σήμα CE δεν δίνεται μετά από ελέγχους ποιοτικούς σε ένα προϊόν, δίνεται συνήθως με την κατάθεση ενός φακέλου με δικαιολογητικά, όπου είτε ο παραγωγός είτε ο εισαγωγέας στην Ευρώπη αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι το προϊόν που βάζουν στην αγορά πληροί τις προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια των παιχνιδιών.
Τάσος Τέλλογλου:
Πολλές επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι το CE είναι απλά μία δικαιολογία για πολλούς κατασκευαστές.
Μεγκλένα Κούνεβα, επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι αλήθεια. Όχι ολόκληρη αλήθεια όμως . Το σήμα CE είναι μία υπεύθυνη δήλωση που κάνει ο ίδιος ο κατασκευαστής και δηλώνει ότι το προϊόν είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπου αυτή υφίσταται. Γιατί δεν κατασκευάζονται όλα τα προϊόντα με βάση την νομοθεσία .Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το παιχνίδι ισχύει δύο δεκαετίες πλέον. Είχε διατυπωθεί σε έναν άλλο κόσμο χωρίς Κινέζους, παγκοσμιοποίηση και καταναλωτές που θέλουν να αγοράζουν όλο και φθηνότερο παιχνίδι.
Σχετικό Video
Σχετικό Link: CE

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2007

Ασφάλεια των παιχνιδιών: η Επιτροπή επανεξετάζει τα µέτρα για την ασφάλεια των προϊόντων

Bρυξέλλες , Ασφάλεια των παιχνιδιών: η Επιτροπή επανεξετάζει τα µέτρα για την ασφάλεια των προϊόντων και χαιρετίζει τη «σηµαντική πρόοδο» που σηµειώνει η Κίνα
Η Επίτροπος κα Meglena Kuneva παρουσίασε σήµερα µια σειρά πρωτοβουλιών για τη λήψη µέτρων µε σκοπό την ενίσχυση της επιβολής της νοµοθεσίας και της εφαρµογής των ελέγχων που εκτελούνται σήµερα στην ΕΕ σχετικά µε την ασφάλεια των προϊόντων. Κατά τους προσεχείς µήνες προτεραιότητα θα έχουν τα εξής µέτρα: διεξοδική εξέταση των µέτρων που
λαµβάνουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασµού των παιχνιδιών (θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίµηνο του 2008)· σειρά συγκεκριµένων µέτρων για την ενίσχυση της επιτήρησης βάσει επικινδυνότητας από τα εθνικά όργανα εποπτείας της αγοράς και τις τελωνειακές αρχές – συµπεριλαµβανοµένου µέτρου της Επιτροπής που θα
αφορά αποκλειστικά τους κινδύνους από τους µαγνήτες στα παιχνίδια. Τα αποτελέσµατα της τελευταίας έκθεσης RAPEX για την Κίνα (δηλ. του συστήµατος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα επικίνδυνα προϊόντα) δείχνουν ότι οι κινεζικές αρχές έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη λήψη διορθωτικών µέτρων για να σταµατήσει η εισροή
επικίνδυνων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύµφωνα µε την έκθεση διερευνήθηκαν πλήρως 184 υποθέσεις τους τελευταίους τρεις µήνες, δηλ. το διάστηµα Ιουλίου-Σεπτεµβρίου 2007, σε σύγκριση µε 84 µόνο υποθέσεις που αναφέρονται στις δύο προηγούµενες εκθέσεις µαζί (Ιούλιος 2007, ∆εκέµβριος 2006). ∆ιορθωτικά µέτρα ελήφθησαν στο 43% των περιπτώσεων. Έως το ∆εκέµβριο του 2007, η Κίνα θα πρέπει να έχει θέσει σε λειτουργία ένα
εγχώριο σύστηµα προειδοποίησης βάσει του συστήµατος RAPEX για το συντονισµό του έργου µε τις περιφέρειες και τη βελτίωση της συνεργασίας.
Η Επίτροπος κα Kuneva είπε: «Στον κόσµο που ζούµε δεν µπορούµε να προσφέρουµε 100% εγγυήσεις. Αλλά µπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι το σύστηµα είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Μπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι δεν λείπει κανένας κρίκος της αλυσίδας. Μπορούµε να εξασφαλίσουµε ότι παραγωγοί, εισαγωγείς, έµποροι και κυβερνήσεις και η ΕΕ είναι έτοιµοι να εντοπίζουν ταχύτατα και να επιλύουν νέα προβλήµατα, τη στιγµή που αυτά εµφανίζονται. Σας διαβεβαιώνω ότι δεσµεύοµαι 100% να ασκήσω πίεση για να εξασφαλίσω το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες µας».

Τα αποτελέσµατα του απολογισµού
1. Οικονοµικοί συντελεστές
Η πρώτη νοµική ευθύνη για τη διάθεση ασφαλών παιχνιδιών στην αγορά βαρύνει τη βιοµηχανία. Τα µέτρα που έχει λάβει η βιοµηχανία σε σχέση µε τις τελευταίες ανακλήσεις προϊόντων από την αγορά είναι αποτελεσµατικά, αλλά η συνεχής ροή µηνυµάτων στο σύστηµα RAPEX φανερώνει ότι υπάρχουν ακόµη σηµαντικά προβλήµατα που έχει να επιλύσει η βιοµηχανία προκειµένου να διασφαλίσει, ιδίως στο τελευταίο σκαλοπάτι της αγοράς, ότι τα παιχνίδια είναι ασφαλή. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δράση στους εξής τοµείς:
- ∆ιεξοδική εξέταση των µέτρων που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασµού των παιχνιδιών – αποτελέσµατα το πρώτο τρίµηνο του 2008.
- Εκπαίδευση και κατάρτιση των εµπλεκοµένων σχετικά µε τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδιών για τους κινέζους εταίρους και άλλες αγορές, καθώς και µέτρα για τη βελτίωση των ποσοστών απόσυρσης παιχνιδιών από την αγορά.
- Σειρά συγκεκριµένων µέτρων, που θα συµφωνηθούν το 2008, και θα επιδιώκουν την εµπλοκή κατασκευαστών, εµπόρων λιανικής, εισαγωγέων – ένα «σύµφωνο για την ασφάλεια» - για να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών.
2. Μέτρα σε επίπεδο κρατών µελών
Οι εποπτικές αρχές των κρατών µελών υπήρξαν σε γενικές γραµµές προσεκτικές και
έλαβαν συνοδευτικά µέτρα για τις «εκούσιες ανακλήσεις». Προτεραιότητα πρέπει να
δοθεί στη δράση στους εξής τοµείς, µεταξύ άλλων:
- Επειδή δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για τους µαγνήτες στα παιχνίδια και εν αναµονή της αναθεώρησης του σχετικού προτύπου, η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει τις διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων για να υποβάλει ειδική νοµοθετική πράξη βάσει της οποίας θα είναι υποχρεωτική η κατάλληλη επισήµανση για τους κινδύνους από τους µαγνήτες στα παιχνίδια.
- Τον Ιανουάριο του 2008, η Επιτροπή θα χρησιµοποιήσει τον πίνακα αποτελεσµάτων για τις καλύτερες αγορές καταναλωτικών προϊόντων για τη δηµοσίευση συγκρίσιµων στοιχείων σχετικά µε την εποπτική ικανότητα κάθε κράτους µέλους, ώστε να τεθούν οι βάσεις για περαιτέρω συζήτηση. Το 2008 η Επιτροπή θα δηµοσιεύσει τα αποτελέσµατα µιας τριετούς µελέτης (EMARS) στην οποία αναλύονται οι βέλτιστες πρακτικές στον τοµέα της εποπτείας της αγοράς σε 15 κράτη µέλη.
- Προτεραιότητα θα δοθεί στην ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ τελωνειακών αρχών και αρχών εποπτείας της αγοράς, ιδίως για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του συστήµατος RIF (έντυπο πληροφοριών στα τελωνεία σχετικά µε τους κινδύνους) µε τα συστήµατα RAPEX και RASFF (σύστηµα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα πλην τροφίµων και συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιιµα, αντίστοιχα).
- Η ιχνηλασιµότητα στην αλυσίδα εφοδιασµού προϊόντων έχει καίρια σηµασία για τη λήψη αποτελεσµατικών µέτρων στην περίπτωση των επικίνδυνων προϊόντων. Η Επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τους διεθνείς εταίρους για την εξεύρεση πρακτικών λύσεων στον τοµέα αυτόν και θα εξετάσει τη δυνατότητα µιας πιο επίσηµης νοµικής απαίτησης για την ιχνηλασιµότητα στον τοµέα των καταναλωτικών αγαθών.
3. ∆ιεθνής συνεργασία – Κίνα και ΗΠΑ
Η ανάλυση της έκθεσης RAPEX για την Κίνα έδειξε ότι η κινεζική διοίκηση έχει καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες σε ό,τι αφορά τα µέτρα για την επιβολή του RAPEX.
- H Επιτροπή θα αυξήσει την τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση, ιδίως σε σχέση µε το νέο εγχώριο σύστηµα έγκαιρης ειδοποίησης στην κινεζική αγορά. Η ιχνηλασιµότητα θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα.
- Στο πλαίσιο του σχεδίου ΕΕ-Κίνα στον εµπορικό τοµέα θα πραγµατοποιηθεί µελέτη για τους µηχανισµούς ελέγχου της ασφάλειας των προϊόντων στην Κίνα, ώστε να εντοπιστούν οι τοµείς για περαιτέρω συνεργασία.
- Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κοινό συµφέρον να συνεργαστούν για την αντιµετώπιση κοινών προκλήσεων στον τοµέα της ασφάλειας των προϊόντων και των ελέγχων των εισαγωγών. Η αυξηµένη συνεργασία των τελευταίων µηνών θα συνεχιστεί σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο, ιδίως µε τη σύσταση µικτής οµάδας εργασίας για την ασφάλεια των προϊόντων/εισαγωγών στο πλαίσιο του ∆ιατλαντικού Οικονοµικού Συµβουλίου.
4. Κανονιστικό πλαίσιο
- Αναθεώρηση της οδηγίας για τα παιχνίδια – προτάσεις το πρώτο τρίµηνο του 2008.
- Έγκριση της δέσµης προτάσεων της «νέας προσέγγισης» µε σκοπό τη βελτίωση της εποπτείας της αγοράς και της τελωνειακής επιτήρησης.
http://ec.europa.eu/

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2007

Ε.Ε.: Σημαντική η πρόοδος της Κίνας στην ασφάλεια των προϊόντων


Σειρά πρωτοβουλιών για τη λήψη μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της επιβολής της νομοθεσίας και της εφαρμογής των ελέγχων που εκτελούνται σήμερα στην ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων παρουσίασε σήμερα η Επίτροπος Meglena Kuneva.Κατά τους προσεχείς μήνες προτεραιότητα θα έχουν τα εξής μέτρα: - διεξοδική εξέταση των μέτρων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για την ασφάλεια των προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού των παιχνιδιών (θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2008)- σειρά συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση της επιτήρησης βάσει επικινδυνότητας από τα εθνικά όργανα εποπτείας της αγοράς και τις τελωνειακές αρχές – συμπεριλαμβανομένου μέτρου της Επιτροπής που θα αφορά αποκλειστικά τους κινδύνους από τους μαγνήτες στα παιχνίδια. Τα αποτελέσματα της τελευταίας έκθεσης RAPEX για την Κίνα (δηλ. του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τα επικίνδυνα προϊόντα) δείχνουν ότι οι κινεζικές αρχές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη λήψη διορθωτικών μέτρων για να σταματήσει η εισροή επικίνδυνων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με την έκθεση διερευνήθηκαν πλήρως 184 υποθέσεις τους τελευταίους τρεις μήνες, δηλ. το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2007, σε σύγκριση με 84 μόνο υποθέσεις που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες εκθέσεις μαζί (Ιούλιος 2007, Δεκέμβριος 2006). Διορθωτικά μέτρα ελήφθησαν στο 43% των περιπτώσεων. Έως το Δεκέμβριο του 2007, η Κίνα θα πρέπει να έχει θέσει σε λειτουργία ένα εγχώριο σύστημα προειδοποίησης βάσει του συστήματος RAPEX για το συντονισμό του έργου με τις περιφέρειες και τη βελτίωση της συνεργασίας.Η Επίτροπος κα Kuneva δήλωσε σχετικά: «Στον κόσμο που ζούμε δεν μπορούμε να προσφέρουμε 100% εγγυήσεις. Αλλά μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το σύστημα είναι κατάλληλο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν λείπει κανένας κρίκος της αλυσίδας. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι παραγωγοί, εισαγωγείς, έμποροι και κυβερνήσεις και η ΕΕ είναι έτοιμοι να εντοπίζουν ταχύτατα και να επιλύουν νέα προβλήματα, τη στιγμή που αυτά εμφανίζονται. Σας διαβεβαιώνω ότι δεσμεύομαι 100% να ασκήσω πίεση για να εξασφαλίσω το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τους πολίτες μας».
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2007

Ο πανικός με τα κινεζικά παιχνίδια ανησυχεί τις επιχειρήσεις

Financial Times 15/9/2007 6:52:31 μμ
Του Andrew Bounds
Μια «σπασμωδική αντίδραση» στον συναγερμό που έχει σημάνει το τελευταίο διάστημα για τα επικίνδυνα παιχνίδια και τις τοξικές οδοντόκρεμες κινεζικής προέλευσης που εισήχθησαν στην Ευρώπη θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανεμφάνιση των τελωνειακών φυλακίων στα σύνορα, υποστηρίζει μία από τις μεγαλύτερες εργοδοτικές οργανώσεις της Ευρώπης.
Ο πανευρωπαϊκός σύνδεσμος εργοδοτών BusinessEurope φοβάται πως οι πολιτικοί μπορεί να αναιρέσουν τα επιτεύγματα της ενιαίας αγοράς, που αποτελεί και τη μεγαλύτερη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς επιβάλλουν όλο και πιο αυστηρούς ελέγχους επί των εισαγόμενων προϊόντων.
Ενδεικτικό του κλίματος που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ότι το σήμα «CΕ», που επιτρέπει στα αγαθά να εισάγονται στην Ε.Ε. και να κυκλοφορούν ελεύθερα, βάσει εσωτερικών εταιρικών ελέγχων, αμφισβητείται πλέον ανοικτά, επειδή πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι αποτελεί κριτήριο ποιότητας. Οι σοσιαλιστές, η δεύτερη σε δύναμη παράταξη στο Ευρωκοινοβούλιο, ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και έχουν τη στήριξη των αριστεριστών και των Πρασίνων.
«Αυτό που σοκάρει είναι ότι μέχρι σήμερα υπήρχαν πολλοί που δεν γνώριζαν ότι το σήμα CE δεν εγγυάται την ασφάλεια του προϊόντος», επισήμανε ένα από τα μέλη της Σοσιαλιστικής Ομάδας: «Πόσα ακόμη επικίνδυνα παιχνίδια υπάρχουν στα ράφια χωρίς να το γνωρίζουμε;»
Η Κρίστελ Σαλντεμόζε, η Δανέζα ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών που ασχολείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τα σχέδια επέκτασης της χρήσης ενός πανευρωπαϊκού συστήματος ποιότητας, δήλωσε: «Πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να γίνονται συχνότερες και αυστηρότερες επιθεωρήσεις από τις τελωνειακές υπηρεσίες για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των εισαγόμενων παιχνιδιών. Θα έπρεπε επίσης να εξετάσουμε και την ανάγκη θέσπισης ανεξάρτητης αρχής, ή διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων αρχών, για να παρέχουμε τις εγγυήσεις ασφάλειας που περιμένουν οι καταναλωτές».
Ωστόσο, ο Βίνσεντ ΜακΓκόβερν του BusinessEurope, υποστηρίζει ότι το σήμα «CΕ» ήταν μια επιτυχία και ότι η επέκταση της χρήσης του είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν συχνά τους ελέγχους ποιότητας για να απαγορεύσουν την κυκλοφορία αγαθών που προέρχονται από άλλα κράτη, υποστηρίζει. Το 25% των εμπορικών συναλλαγών στην Ε.Ε. των 480 εκατ. πολιτών δεν διέπεται από εναρμονισμένους κανονισμούς.
Το καθεστώς των προτύπων καθιερώθηκε το 1980 μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να δώσει τέλος στις προσπάθειες των Γάλλων να μπλοκάρουν τις εισαγωγές «cassis» επικαλούμενοι λόγους ποιότητας.
«Η ενιαία αγορά λειτουργεί, αλλά μόνο στο 70% των δυνατοτήτων της», δήλωσε ο κ. ΜακΓκόβερν.
«Η χειρότερη εξέλιξη σήμερα θα ήταν μια σπασμωδική αντίδραση. Αν οι μεταρρυθμίσεις δεν λειτουργούν όπως πρέπει θα αρχίσουμε να σηκώνουμε ξανά τελωνειακά φυλάκια», πρόσθεσε. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να κάνουν καλύτερο έλεγχο αντί να ρίχνουν το βάρος στη βιομηχανία, δήλωσε. Ο Γκίντερ Φερχόιγκεν, επίτροπος Βιομηχανίας της Ε.Ε., συμφωνεί. Ο ίδιος θέλει να μετατεθεί το βάρος της απόδειξης στις κυβερνήσεις, ώστε να είναι υποχρεωμένες να αποδεικνύουν γιατί ένα προϊόν κρίθηκε υποδεέστερης ποιότητας πριν το μπλοκάρουν.
Ωστόσο, δεδομένου ότι ακόμη και το φιλικό προς τις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μελετά το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός νέου σήματος ασφάλειας για τα παιχνίδια, η πίεση ασκείται προς την κατεύθυνση της θέσπισης αυστηρότερων διαδικασιών.

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2005

Hλεκτρικές συσκευές: νέο αυστηρό πλαίσιο

Oι υπηρεσίες γνώριζαν ότι το ατμοσίδερο «Πέρλα» ήταν επικίνδυνο, αλλά δεν είχαν υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών και του υπ. Aνάπτυξης!.
Eντεκα μέτρα για την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ανακοίνωσε ο υπουργός Aνάπτυξης κ. Δ. Σιούφας. Aφορμή ήταν οι τρεις θάνατοι από ηλεκτροπληξία, από τη χρήση του ατμοσίδερου «Πέρλα» που σημειώθηκαν πέρυσι, έγιναν γνωστοί φέτος τον Aπρίλιο και έδωσαν το έναυσμα για επανεξέταση από μηδενική βάση του θεσμικού πλαισίου για τις ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις.
O κ. Σιούφας έδωσε στη δημοσιότητα το πόρισμα της επιτροπής που είχε συγκροτηθεί για τη μελέτη του όλου ζητήματος, από το οποίο δεν προκύπτουν ευθύνες για τον κρατικό μηχανισμό, καθώς οι υπηρεσίες (Επιθεώρηση Εργασίας, Aστυνομία, Eισαγγελία, Νομαρχία) που γνώριζαν ότι το συγκεκριμένο ατμοσίδερο ήταν επικίνδυνο, δεν είχαν υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών και του υπουργείου Aνάπτυξης για τον κίνδυνο. Tο κενό αυτό θα καλυφθεί με νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Aνάπτυξης.
Επιπλέον, από τον Mάρτιο του 2006, με την αλλαγή του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα επιβληθεί υποχρεωτικά στις νέες οικοδομές η τοποθέτηση ηλεκτρονόμου ασφαλείας (ρελέ), καθώς και διακόπτη σε όλες τις πρίζες. Για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ο κ. Σιούφας απηύθυνε σύσταση στους ιδιοκτήτες να προβούν στις ίδιες κινήσεις, σε συνεννόηση με τον ηλεκτρολόγο τους, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια χρήσης.
Στα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Σιούφας, περιλαμβάνονται τα εξής:
- Kωδικοποίηση των κανόνων για τις προδιαγραφές ασφαλείας των ηλεκτρικών συσκευών.
- Πλαίσιο οδηγιών προς όλες τις αρχές του κράτους για άμεση απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων, ενημέρωση των πολιτών και του υπουργείου Aνάπτυξης (έως ότου ψηφισθεί η ρύθμιση που θα καθιστά την ενημέρωση υποχρεωτική).
- Aύξηση των προστίμων για παράβαση της νομοθεσίας και απλοποίηση της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους. Yπενθυμίζεται ότι στην εταιρεία «Πέρλα» επιβλήθηκαν τα ανώτατα πρόστιμα που προβλέπει η νομοθεσία, συνολικά 204.500 ευρώ.
- Λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος εποπτείας της αγοράς, με χρηματοδότηση από το Γ΄ KΠΣ.
- Nέος κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που θα τεθεί σε ισχύ από τον Mάρτιο του 2006.
- Nέο θεσμικό πλαίσιο ελέγχων και περιοδικών επανελέγχων των εγκαταστάσεων.
- Σύστημα έγκαιρης καταχώρησης των εν δυνάμει επικίνδυνων προϊόντων, με δειγματοληπτικούς ελέγχους στα τελωνεία (εξετάζεται όμως η συμβατότητα του μέτρου με την κοινοτική νομοθεσία).
- Σύστημα ενημέρωσης των παραγωγών και εισαγωγέων για τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν και τις ευθύνες που έχουν.
- Eνταση των ελέγχων στα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.
- Eξετάζεται η δημιουργία συντονιστικού οργάνου για τη διαρκή μελέτη των προβλημάτων και των εξελίξεων στην αγορά.
- Συνεργασία του υπουργείου Aνάπτυξης με τις σχετικές ομάδες εργασίας που λειτουργούν στην Eυρωπαϊκή Eνωση.
Eξάλλου, γίνονται συζητήσεις με το υπουργείο Eσωτερικών προκειμένου να δημιουργηθούν στα KEΠ γραφεία ενημέρωσης των καταναλωτών και υποδοχής καταγγελιών, οι οποίες θα προωθούνται στη Γενική Γραμματεία Kαταναλωτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν ο υφυπουργός Aνάπτυξης κ. Γ. Παπαθανασίου και ο γενικός γραμματέας Kαταναλωτή κ. Θ. Σκορδάς, τους τελευταίους 15 μήνες η Γραμματεία επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.1 εκατ. ευρώ (έναντι 63.000 ευρώ το 2003), ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2005 εκδόθηκαν 20 οδηγίες για ανάκληση επικίνδυνων ή μη ασφαλών προϊόντων.
O τομέας Eμπορίου του υπουργείου Aνάπτυξης επεξεργάζεται αλλαγές στη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, με βασικούς στόχους την ενίσχυση των καταναλωτικών οργανώσεων και την ενσωμάτωση της Kοινοτικής Oδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ενώ τον Oκτώβριο προβλέπει να λειτουργήσει και ο Συνήγορος του Kαταναλωτή.
Οπως τόνισε ο πρόεδρος του EΛOT κ. E. Bαρδάκας, το σήμα που τοποθετείται στις ηλεκτρικές συσκευές, δεν είναι πιστοποιητικό, αλλά υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των κοινοτικών προδιαγραφών. Eλεγχοι για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης ή μη γίνονται υποχρεωτικά για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων (π.χ. για ιατρικό εξοπλισμό), ενώ για τα υπόλοιπα βιομηχανικά προϊόντα οι έλεγχοι σε όλη την E.E. είναι δειγματοληπτικοί, καθώς ο όγκος τους είναι τεράστιος (περισσότερα από 800 εκατ. διαφορετικά βιομηχανικά προϊόντα κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά).
O γενικός γραμματέας Bιομηχανίας κ. Σ. Παπαδόπουλος ανέφερε, ότι για τη σωστή λειτουργία συστήματος εποπτείας της συγκεκριμένης αγοράς απαιτείται κονδύλι 12 - 15 εκατ. ευρώ το χρόνο, το οποίο, όπως τόνισε ο υπουργός, θα εξασφαλισθεί παρά τη δημοσιονομική στενότητα.
Πηγή:Καθημερινή

Κυριακή, 24 Ιουλίου 2005

Eπικίνδυνα προϊόντα με σήμανση ποιότητας

Tα περισσότερα από όσα εντοπίστηκαν έχουν εισαχθεί από την Kίνα

Mπορεί να είναι ένα απλό λούτρινο αρκουδάκι, μια γομολάστιχα, ένα μικρό εξάρτημα ποδηλάτου ή μια ηλεκτρική συσκευή. O,τι και αν είναι, εάν δεν πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές, εάν ο κατασκευαστής δεν έχει προβεί στους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους και εάν, με τη σειρά του, ο εισαγωγέας δεν έχει φροντίσει να ζητήσει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε τραγωδία. Kαι, όπως φαίνεται, παρά τους ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς, δεκάδες προϊόντα που αποτελούν εν δυνάμει απειλή για την υγεία των καταναλωτών, βρίσκουν κάθε χρόνο χώρο στα ράφια των καταστημάτων.
Tους τελευταίους μήνες, τρεις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο στη χώρα μας, ενώ χρησιμοποιούσαν ένα ατμοσίδερο κινεζικής προέλευσης, με το όνομα «Perla». Oπως τελικά διαπιστώθηκε, η διάτρητη επιφάνεια, το μεταλλικό περίβλημα και τμήμα της λαβής του προϊόντος δεν ήταν κατάλληλα μονωμένα, με αποτέλεσμα να φορτίζονται ηλεκτρικά. Tο συγκεκριμένο σίδερο, μολονότι δεν ανταποκρινόταν στην Oδηγία για Xαμηλή Tάση και στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα, κυκλοφορούσε κανονικά στην ελληνική αγορά. Tο προϊόν αποσύρθηκε με μεγάλη καθυστέρηση από τα καταστήματα, όταν άλλοι 338 καταναλωτές το είχαν ήδη αγοράσει.
Eνα άλλο προϊόν, φαινομενικά αθώο, προκάλεσε πριν από λίγες εβδομάδες τον τραυματισμό ενός τρίχρονου παιδιού στη Θεσσαλονίκη. Tο λεγόμενο «τρελολουράκι» προσφερόταν ως δώρο μαζί με το τυρί «Tirotrella - Emmental Kerrygold Ιρλανδίας». Oπως αποδείχθηκε, το πλαστικό κάλυμμα του παιχνιδιού μπορούσε να αφαιρεθεί εύκολα αποκαλύπτοντας ένα αιχμηρό μεταλλικό έλασμα, ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα μικρά παιδιά. Eπειτα από καταγγελίες, και αυτό αποσύρθηκε από τα μαγαζιά.
Mόνο το 2005, μέσω του Συστήματος Tαχείας Aνταλλαγής Πληροφοριών RAPEX, η Γενική Γραμματεία Kαταναλωτή του υπουργείου Aνάπτυξης έχει αποστείλει ειδοποίηση στην Eυρωπαϊκή Eπιτροπή για 18 προϊόντα (εκτός τροφίμων) που κρίθηκαν μη ασφαλή για την υγεία των καταναλωτών και εντοπίστηκαν στην ελληνική αγορά. H επικινδυνότητά τους διαπιστώθηκε είτε κατά τον έλεγχό τους από τις ελληνικές αρχές είτε από τους ίδιους τους παραγωγούς ή τους εισαγωγείς και αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία οριστικά ή προσωρινά (εφόσον το ελάττωμά τους επιδέχεται επιδιόρθωσης).
Ψευδής σήμανση
Στην πλειονότητά τους, πρόκειται για προϊόντα που εισάγονται στην Eλλάδα από τρίτες χώρες (κυρίως από την Kίνα), που σημαίνει ότι υπόκεινται σε ελέγχους στα τελωνεία, έστω και δειγματολειπτικούς. Tο ενδιαφέρον είναι, όπως επισημαίνει στην «K» ο Γενικός Γραμματέας Kαταναλωτή, κ. Θανάσης Σκορδάς, ότι πολλά από αυτά διαθέτουν σήμανση ποιότητας CE, κάτι που δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών νόμων για την υγεία, ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος και ότι μπορεί νομίμως να τοποθετηθεί στην αγορά, να μετακινηθεί και να διατεθεί ελεύθερα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Eνωσης. (H ευθύνη για τη σήμανση με αυτό το πιστοποιητικό ποιότητας βαρύνει είτε τον παραγωγό είτε τον εισαγωγέα). Aυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα αυτά έχουν θεωρητικά όλα τα εχέγγυα για να περάσουν ελεύθερα στην αγορά.
«Tο περίφημο πολύμπριζο BORAX, για παράδειγμα, το οποίο αποσύραμε πριν από λίγες ημέρες από την αγορά, καθότι κρίναμε ότι ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνο αφού δεν διέθετε καν... καλώδιο γείωσης, έφερε ανάγλυφη τη σήμανση CE!», σημειώνει ο κ. Σκορδάς. «Aυτό σημαίνει ότι κάποιοι, ψευδώς και ανεύθυνα, βάζουν σημάνσεις στα προϊόντα χωρίς να έχουν κάνει τους απαραίτητους ελέγχους». Eτσι, η επικινδυνότητα του προϊόντος δεν διαπιστώθηκε στο τελωνείο, αλλά έπειτα από καταγγελίες στις Eνώσεις Kαταναλωτών, που με τη σειρά τους ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές. Για το συγκεκριμένο προϊόν, επεβλήθη πρόστιμο 14.000 ευρώ στην εταιρεία εισαγωγής, BILLYS PRODUCTS, η οποία άλλωστε είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες αρχές του υπουργείου Aνάπτυξης για διάθεση στην αγορά μη ασφαλών προϊόντων από την Kίνα.
Για παιδιά
Aνησυχία προκαλεί πάντως στις αρχές το γεγονός, ότι πολλά από τα μη ασφαλή προϊόντα που εντοπίζονται απευθύνονται σε παιδιά. Σε αυτά που έχουν εντοπιστεί τους τελευταίους μήνες, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πλαστικά παιχνίδια με αιχμηρές άκρες που μπορούν να προκαλέσουν εύκολα τραυματισμό, λούτρινα ζωάκια από τα οποία αποσπώνται μέρη με κίνδυνο τον πνιγμό, γόμες με σχήμα σοκολάτας που «μπερδεύουν» τα παιδιά, μέχρι όπλα που προκαλούν αίσθηση ηλεκτροπληξίας παράγοντας τάση έως και 1400 Volt και μπορούν να αποβούν μοιραία για ευαίσθητα άτομα ή και άτομα με βηματοδότη, και λέιζερ που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη ισχύ και μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες στα μάτια.
Πηγή:Καθημερινή