Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2005

«Ομάδα κρούσης» στα διάτρητα τελωνεία

Ολοκληρωμενο σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των τελωνειακών υπηρεσιών και την πάταξη της φοροδιαφυγής .
Oι εκρηκτικές διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της διαφυγής δασμών από εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις που περνούν τα εμπορεύματά τους από «τρύπια» τελωνεία οδηγεί το υπουργείο Οικονομικών στη λήψη νέων μέτρων, προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες πόρων αλλά και να αντιμετωπίσει φαινόμενα συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και τελωνειακών υπαλλήλων.
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα «αναδιοργάνωση των περιφερειακών τελωνειακών υπηρεσιών» που παρουσιάζει σήμερα η «K» εφεξής θα διενεργούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις που παρέλαβαν εμπορεύματα από τα τελωνεία καθώς και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Oυσιαστικά θα διενεργούνται εκ των υστέρων έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα παραστατικά είναι γνήσια, πιθανές συναλλαγές με τελωνειακούς υπαλλήλους, καθώς και έλεγχοι στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων. O υφυπουργός Oικονομικών Aν. Mπέζας στοχεύει στην πλήρη αναδιοργάνωση των τελωνείων και εκτός του Προεδρικού Διατάγματος που παρουσιάζεται σήμερα αναμένεται η έκδοση και άλλων δύο που θα αφορούν στους κανονισμούς λειτουργίας των τελωνειακών υπαλλήλων.
Συγκεκριμένα, θα προβλέπεται η μετακίνηση τελωνειακών υπαλλήλων κάθε τρία χρόνια και ιδιαίτερα όσων υπηρετούν στα τελωνεία που βρίσκονται στα σύνορα της χώρας. Eπίσης κάθε τρία χρόνια θα μετακινούνται και οι υπάλληλοι των μεγαλύτερων τελωνείων της χώρας.
Ριζικές αλλαγές
Mε τα τρία Προεδρικά Διατάγματα η κυβέρνηση επιχειρεί να επιφέρει ριζικές αλλαγές στους κανονισμούς λειτουργίας των τελωνείων με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους αλλά και την πρόληψη φαινομένων φοροδιαφυγής.
Το υπουργείο Οικονομικών θέτει σε εφαρμογή νέα ειδική διαδικασία επαλήθευσης και ελέγχου των εμπορευμάτων που διακινούν οι επιχειρήσεις, με στόχο τον ακριβή προσδιορισμό εκείνων των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αποφεύγουν να καταβάλουν. Παράλληλα, καθιερώνει νέα κριτήρια επικινδυνότητας προϊόντων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το είδος, η ποσότητα, η σύνθεση και η ποιότητα του εμπορεύματος και οι τυχόν διαπιστωθείσες στο παρελθόν σχετικές παρατυπίες.
Αναλυτικότερα, με το Π.Δ. προβλέπεται η σύσταση τμημάτων «εκ των υστέρων ελέγχων» στα παραστατικά και τα δικαιολογητικά έγγραφα, κυρίως επί των εμπορευμάτων που θεωρούνται χαμηλού κινδύνου. Eπίσης, προβλέπεται η σύσταση σε 20 από τα κυριότερα τελωνεία της χώρας ειδικού τμήματος επανελέγχων των διασαφήσεων που πραγματοποιούνται κατά τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων.
Στα μεγαλύτερα τελωνεία της χώρας θα συσταθεί «ομάδα κρούσης», επανελέγχου ή εκ των υστέρων ελέγχου των τελωνειακών παραστατικών, μετά τη χορήγηση της άδειας παραλαβής των εμπορευμάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί:
- Η ακρίβεια των στοιχείων των τελωνειακών παραστατικών και η κανονικότητα των προσαρτημένων σ’ αυτές εγγράφων και δικαιολογητικών.
- Η ύπαρξη απαγορευτικών ή περιοριστικών μέτρων, καθώς και των προϋπόθεσεων εισαγωγής, εξαγωγής, διαμετακόμισης ή αποστολής εμπορευμάτων.
- Η ορθότητα της δασμολογικής κατάταξης.
- Η ορθότητα του προσδιορισμού της δασμοφορολογητέας αξίας.
- Η ορθότητα του προσδιορισμού των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων της αρχικής ή συμπληρωματικής βεβαίωσης.
- Η τήρηση κανόνων καταγωγής.
- Η παράλειψη υπολογισμού άλλων επιβαρύνσεων ή ποινών.
Παράλληλα θα διενεργούνται εκ των υστέρων έλεγχοι, σε χρόνο μεταγενέστερο του τελωνισμού, στα λογιστικά βιβλία ή δικαιολογητικά στην έδρα της επιχείρησης για επαλήθευση των παραστατικών ή των εμπορευμάτων, ευρισκομένων σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς.
Σημειώνεται ότι τα τελωνεία α΄ τάξεως θα διενεργούν ελέγχους και όταν η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται εκτός αρμοδιότητάς τους.
Τμήματα
Eπίσης θα δημιουργηθούν τμήματα Πληροφοριών, Παραποιημένων και Δίωξης τα οποία χειρίζονται θέματα:
α) Ως προς τις πληροφορίες:
- Ανταλλαγής, αξιολόγησης και επεξεργασίας πληροφοριών που περιέρχονται στο τελεωνείο μέσω των τελωνειακών (CIS- AFIS) και λοιπών πληροφοριακών συστημάτων.
- Tήρησης αρχείου πληροφορικών περί υπόπτων εταιρειών, μορφών δόλου, δρόμων λαθρεμπορίου, για την εφαρμογή της ανάλυσης κινδύνου επί των προσκομιζόμενων εμπορευμάτων, προς χρήση των αρμοδίων τμημάτων, για τη διενέργεια τόσο προληπτικών, μερικών ή καθολικών όσο και εκ των υστέρων ελέγχων των παραστατικών της υπηρεσίας.
- Διερεύνησης των αντιλαθρεμπορικών φακέλων, στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής που αφορούν παρατυπία-απάτη κατά των εθνικών ή ιδίων πόρων της E.E. και κάθε άλλης συναφούς παράνομης δραστηριότητας που υπόκειται στον έλεγχο των τελωνείων.
β) Ως προς τα παραποιημένα:
Λήψης των μέτρων και τήρησης των προβλεπομένων διαδικασιών παρέμβασης επί εμπορευμάτων που θεωρούνται ύποπτα ότι παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
γ) Ως προς τη δίωξη
Eρευνας, ελέγχου και εποπτείας των τελωνειακά υποκείμενων χώρων, ελεύθερων ζωνών, ελεύθερων αποθηκών, φορολογιών αποθηκών, καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, της διακίνησης των ταξιδιωτών και μεταφορικών μέσων καθώς και της διακίνησης και παράδοσης των υπό επιτήρηση εμπορευμάτων, για την πρόληψη και καταστολή των τελωνειακών παραβάσεων ή άλλων έκνομων πράξεως της τελωνειακής νομοθεσίας. Eρευνας ελέγχου και επιτήρησης του θαλασσίου χώρου μέσω των πλοίων δίωξης λαθρεμπορίου, με σκοπό την πρόληψη και καταστολή τελωνειακών παραβάσεων.
Πηγή:Καθημερινή

Μέτρα για αναδιοργάνωση των τελωνείων

Oι εκτεταμένοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις που εισάγουν ή εξάγουν εμπορεύματα προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα των παραστατικών, είναι ένα από τα μέτρα που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα για την «αναδιοργάνωση των περιφερειακών τελωνειακών υπηρεσιών», που παρουσιάζει σήμερα η «K» της Κυριακής.
Oι εκρηκτικές διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της διαφυγής δασμών από εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, που περνούν τα εμπορεύματά τους από «τρύπια» τελωνεία, οδηγεί το υπουργείο Οικονομικών στη λήψη νέων μέτρων προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες πόρων, αλλά και να αντιμετωπίσει φαινόμενα συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και τελωνειακών υπαλλήλων. Mε άλλα δύο Προεδρικά Διατάγματα, που επεξεργάζεται το υπουργείο, θα προβλέπεται η μετακίνηση τελωνειακών υπαλλήλων κάθε τρία χρόνια και ιδιαίτερα όσων υπηρετούν στα τελωνεία που βρίσκονται στα σύνορα της χώρας. Eπίσης, κάθε τρία χρόνια θα μετακινούνται και οι υπάλληλοι των μεγαλύτερων τελωνείων της χώρας
Πηγή: Καθημερινή

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2005

Οι υποθέσεις τριών τελωνείων στις εισαγγελικές αρχές

Στις εισαγγελικές αρχές παραπέμπονται οι υποθέσεις των τελωνείων Δοϊράνης, Νίκης και Kακαβιάς, ενώ πειθαρχικές διώξεις ασκήθηκαν στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους. Παράλληλα ελέγχονται και τέσσερις επιχειρήσεις οι οποίες κατηγορούνται για λαθρεμπόριο στα τελωνεία Δοϊράνης και Nίκης.
H μία από αυτές είναι μεγάλη εξαγωγική εταιρεία με έδρα τον Πειραιά και φέρεται επί ένα χρόνο να περνάει ανενόχλητη παράνομα φορτία. Oσον αφορά στην υπόθεση του τελωνείου Kακαβιάς, ήδη ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη για δύο υπαλλήλους και την προϊσταμένη του τελωνείου για αμέλεια κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
Πηγή:Καθημερινή

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2005

Κατάργηση των ΔΕΤΕ για τη διακίνηση εμπορευμάτων ζητεί το υπ.Οικονομίας

Kατάργηση των Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) κατά την εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφόρτωση φορτίων ζητεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. Ειδικότερα, το ΕΒΕΠ με έγγραφό του προς τον υφυπουργό Οικονομίας Α. Μπέζα , που υπογράφει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γ. Κασιμάτης, ζητείται η παρέμβασή του για τη λήξη του ζητήματος το οποίο έχει πεδίο εφαρμογής μόνο στην Ελλάδα.
Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι οι ξένοι εξαγωγείς και οι διεθνείς μεταφορείς δεν την αποδέχονται ως δαπάνη, με αποτέλεσμα να ζημιώνονται οι εγχώριες επιχειρήσεις. Aξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι, μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο εφέτος εισπράχτηκαν 85.000 ευρώ, μέσω ΔΕΤΕ. Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ακόμη ότι ο επιχειρηματικός κόσμος διέρχεται μια βαθιά όσο και έντονη οικονομική κρίση και ως εκ τούτου, οποιαδήποτε καταχρηστική δαπάνη όπως είναι τα ΔΕΤΕ (που καταλήγει σε Ταμείο Αλληλοβοήθειας δημοσίων υπαλλήλων, πλέον των τακτικών τους αποδοχών), επιβαρύνει το κόστος των προϊόντων που μοιραία μετακυλίεται στον τελικό καταναλωτή, διαμορφώνοντας έτσι συνθήκες μειωμένου ανταγωνισμού στον εσωτερικό και διεθνή οικονομικό στίβο.

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2005

Eλεγχος στα «πόθεν έσχες» των τελωνειακών υπαλλήλων

Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Οικονομικών μπαίνουν τα «πόθεν έσχες» των τελωνειακών υπαλλήλων που εμπλέκονται σε υποθέσεις λαθρεμπορίας. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν από τους ελέγχους των «πόθεν εσχες» των τελωνειακών υπαλλήλων δωροδοκίες κ.λπ., θα παραπεμφθούν άμεσα στη Δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα θα αποπεμφθούν από την υπηρεσία. Στο μεταξύ, με τρία Προεδρικά Διατάγματα η κυβέρνηση επιχειρεί να επιφέρει ριζικές αλλαγές στους κανονισμούς λειτουργίας των τελωνείων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους αλλά και την πρόληψη φαινομένων φοροδιαφυγής. Με αυτά θα προβλέπεται η μετακίνηση τελωνειακών υπαλλήλων κάθε τρία χρόνια και ιδιαίτερα όσων υπηρετούν στα τελωνεία που βρίσκονται στα σύνορα της χώρας. Eπίσης, κάθε τρία χρόνια θα μετακινούνται και οι υπάλληλοι των μεγαλύτερων τελωνείων της χώρας. Μεταξύ άλλων, με τα Π.Δ. προβλέπεται η σύσταση τμημάτων «εκ των υστέρων ελέγχων» στα παραστατικά και στα δικαιολογητικά έγγραφα, κυρίως επί των εμπορευμάτων που θεωρούνται χαμηλού κινδύνου. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών θέτει σε εφαρμογή νέα ειδική διαδικασία επαλήθευσης και ελέγχου των εμπορευμάτων που διακινούν οι επιχειρήσεις.
Πηγή:Καθημερινή