Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα φοροδιαφυγή. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα φοροδιαφυγή. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Πρόταση για την καταπολέμηση και πρόληψη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στους τομείς του ΦΠΑ και των ΕΦΚ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές


Κύριε Υπουργέ,
                                                                                                 
Η Ομοσπονδία μας, στα πλαίσια του θεσμικού της ρόλου και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για την καταπολέμηση και πρόληψη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στους τομείς του Φ.Π.Α. και των Ε.Φ.Κ. στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές, σας  υποβάλλει αναλυτική και εμπεριστατωμένη πρόταση προς αποδοχή και υλοποίηση.
 Ισχύον καθεστώς ενδοκοινοτικών  συναλλαγών μεταξύ κρατών-μελών
Η ακολουθούμενη σήμερα διαδικασία για τη φορολόγηση των ενδοκοινοτικών εμπορικών συναλλαγών, από πλευράς ΦΠΑ, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία (Οδηγία 2006/112 ΕΚ και Ν. 2859/00-Κώδικας ΦΠΑ) βασίζεται στην αρχή της φορολόγησης στη χώρα προορισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση εθνικών και κοινοτικών προϊόντων. Η ενιαία αυτή αντιμετώπιση επιτυγχάνεται μέσα από τον μηχανισμό της φορολόγησης των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (αγορών) που πραγματοποιούνται στη χώρα προορισμού με τον ίδιο συντελεστή που προβλέπεται για τις εγχώριες συναλλαγές.  
Η προαναφερόμενη διαδικασία, εφαρμόζεται από την 1/1/1993, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς και κατάργησης των εσωτερικών τελωνειακών και φορολογικών συνόρων μεταξύ των κρατών-μελών της Κοινότητας, στα πλαίσια του μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ. 
Το μεταβατικό καθεστώς ΦΠΑ θεσπίσθηκε για να ισχύσει προσωρινά για 4 χρόνια (από 1/1/1993 έως και  31/12/1996) και  εν συνεχεία να υπάρξει μετάβαση στο οριστικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με το οποίο όλες οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές θα φορολογούνται, από πλευράς ΦΠΑ, στο κράτος-μέλος που είναι εγκατεστημένος ο πωλητής, αλλά παρόλα αυτά το μεταβατικό καθεστώς παραμένει ακόμη σε ισχύ και η φορολόγηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών εξακολουθεί να πραγματοποιείται στο κράτος-μέλος προορισμού των αγαθών. 
Τη νέα αυτή πραγματικότητα (κατάργηση τελωνειακών διατυπώσεων και ελέγχων μεταξύ των κρατών-μελών για την είσπραξη του ΦΠΑ, εφαρμογή του μεταβατικού καθεστώτος ΦΠΑ κ.λπ.), σχεδιάστηκε να την εξυπηρετήσει το Σύστημα VIES (VAT Information Exchange System), το οποίο βασίζεται στη συλλογή πληροφοριών όσον αφορά στις ενδοκοινοτικές εμπορικές συναλλαγές, βάσει δηλώσεων που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι στις φορολογικές υπηρεσίες των χωρών τους (Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες). Το σύστημα αυτό, όμως, αν και παρέχει ευρείες δυνατότητες για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, δε διασφαλίζει στο ελάχιστο, βάσει επίσημων στοιχείων και μελετών, τη σωστή είσπραξη του ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και εκθέτει τα κράτη μέλη στις ζημίες που προκαλούν η μεγάλη φοροδιαφυγή και οι φορολογικές απάτες στον τομέα αυτό. 
Ανάλογες είναι οι ζημιές από τη φοροδιαφυγή και στον τομέα των ΕΦΚ, δεδομένου ότι και οι  διατάξεις που διέπουν την ενδοκοινοτική κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ θεσπίσθηκαν στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στην Κοινότητα, οι οποίες προϋποθέτουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, περιλαμβανομένων και εκείνων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Τα εμπορεύματα διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής είσπραξης των ΕΦΚ, ενώ οι αρμόδιες διοικητικές αρχές των Κ-Μ ενημερώνονται απλά για τη διακίνηση των προϊόντων προκειμένου να ασκηθεί η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις εποπτεία κατά την επέλευση της γενεσιουργού αιτίας του ΕΦΚ, ώστε να διασφαλισθεί μακροπρόθεσμα η είσπραξη της φορολογικής οφειλής. 
Μολονότι τα αγαθά διακινούνται ελεύθερα διαμέσου των εσωτερικών συνόρων, η δράση των εθνικών φορολογικών αρχών εξακολουθεί να υφίσταται σημαντικούς περιορισμούς λόγω των ιδίων αυτών συνόρων. Εάν ένας έμπορος πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές παραδόσεις, έχει το δικαίωμα να του επιστραφεί ο ΦΠΑ εισροών. Στη συνέχεια, ο οφειλόμενος ΦΠΑ είναι πληρωτέος από τον αγοραστή έμπορο στο κράτος μέλος προορισμού. 
Μετά την κατάργηση, όπως προαναφέρθηκε, του τελωνειακού ελέγχου στα σύνορα μεταξύ των κρατών μελών και την εφαρμογή, αντί αυτού, του Συστήματος VIES, προκύπτει ότι είναι εξαιρετικά δυσχερές για τις φορολογικές αρχές των κρατών-μελών, να ελέγχουν αν τα εμπορεύματα έχουν όντως εγκαταλείψει το έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πωλητής, αφού ο έλεγχός τους βασίζεται μόνο στην επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίζουν οι συναλλασσόμενοι (Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες, έγγραφα μεταφοράς κ.λπ.) και το κυριότερο σε χρόνο μεταγενέστερο του πραγματικού χρόνου πραγματοποίησης των συναλλαγών (διακίνηση αγαθών κ.λπ.), γεγονός που αφενός δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τον εν λόγω έλεγχο και αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσόμενους να «καλύπτουν» τις παραβάσεις τους ή ακόμη και να εξαφανίζονται ανενόχλητοι (εξαφανισμένοι έμποροι-missing traders).   
 Δυσχέρειες -Προβληματισμοί
Παρά τις διατάξεις που θεσπίστηκαν για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ και τη λειτουργία του  συστήματος VIES για την  ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των  Κ-Μ, η διοικητική συνεργασία  εξακολουθεί να μην είναι αποτελεσματική προκειμένου στην αντιμετώπιση της ενδοκοινοτικής φοροδιαφυγής και απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Η ποιότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται δεν είναι πάντοτε επαρκής και σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά καθυστερημένη, έτσι ώστε να χρησιμεύει ως βάση για επιτυχή άσκηση δίωξης.
 Ιδιαίτερα σήμερα, στις συνθήκες της διασυνοριακής αγοράς, όπως έχουν  διαμορφωθεί μετά την αύξηση των συντελεστών των ΕΦΚ και του ΦΠΑ που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, διαγράφεται έντονα ο κίνδυνος ακόμα μεγαλύτερης μεθόδευσης της απάτης στον τομέα των ΕΦΚ και του ΦΠΑ σε βάρος της Ελλάδας. Ανεξάρτητα αν τα εμπορεύματα μεταφέρονται ή όχι σε άλλο Κ-Μ (π.χ. Βουλγαρία) ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ  καταβάλλονται στο άλλο Κ-Μ και τα προϊόντα  διατίθενται παράνομα στη χώρα μας, όπου κανονικά είναι απαιτητός ο φόρος.
 Μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. (1/1/2007), η διασυνοριακή φοροδιαφυγή, στον τομέα των ΕΦΚ και του ΦΠΑ στις συναλλαγές ελληνικών και βουλγαρικών επιχειρήσεων έχει κατά κόρον μεθοδευθεί επί ζημία της Ελλάδας, υπό την έννοια ότι το γεγονός της αποστολής από την Ελλάδα στη Βουλγαρία προϊόντων με ΕΦΚ που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του ΕΦΚ και του ΦΠΑ, καθώς και της αποστολής εισαγομένων εμπορευμάτων με απαλλαγή από το ΦΠΑ στο πλαίσιο του καθεστώτος 42 00 (Θέση σε Ελεύθερη Κυκλοφορία και άμεση αποστολή σε άλλο κράτος-μέλος), ευνοεί την απάτη στο έδαφος της Ελλάδας.
Στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένες οι φορολογικές αποθήκες πετρελαιοειδών, αλκοολούχων ποτών και καπνικών, από τις οποίες αποστέλλονται στη Βουλγαρία και σε άλλα  Κ-Μ προϊόντα υπό καθεστώς αναστολής του ΕΦΚ και του ΦΠΑ.
 Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας στην διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα στην περιοχή των Βαλκανίων, ευνοεί την απάτη στον τομέα των ΕΦΚ και του ΦΠΑ στο έδαφος της Ελλάδας.
  Προτάσεις
1. Άμεση εγκατάσταση και λειτουργία στις κτιριακές εγκαταστάσεις των μεθοριακών σταθμών Προμαχώνα, Εξοχής και Ορμενίου ηλεκτρονικού συστήματος με φωτογράφηση αυτόματης καταγραφής και ζύγισης όλων των εισερχομένων και εξερχομένων φορτηγών αυτοκινήτων (έμφορτων και κενών). Η υλοποίηση της πρότασης αυτής που έχει υποβληθεί από αρμόδιους Υπηρεσιακούς παράγοντες και έχει γίνει δεκτή από την Πολιτική ηγεσία, καθυστερεί ήδη πέραν της διετίας. 
2. Ενίσχυση των Τελωνείων Σερρών, Δράμας και Ορεστιάδας με τελωνειακούς υπαλλήλους, ώστε να λειτουργούν και να ασκούν ελέγχους σε 24ωρη βάση. Συγκεκριμένα, τα ανωτέρω Τελωνεία δε θα διενεργούν ελέγχους μόνο στα εισερχόμενα και εξερχόμενα οχήματα και τους διερχόμενους επιβάτες στους μεθοριακούς σταθμούς, του Προμαχώνα, Εξοχής και Ορμενίου αντίστοιχα, δεδομένου ότι, από την ημερομηνία προσχώρησης της Βουλγαρίας (1/1/2007), έχουν καταργηθεί οι έλεγχοι στους μεθοριακούς σταθμούς για την ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων εντός της Κοινότητας, αλλά οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται στο εσωτερικό δίκτυο σε όλα τα διακινούμενα οχήματα, ο στόχος όμως πάντα θα είναι αυτά που εισέρχονται από ή εξέρχονται προς Βουλγαρία. Στη μεθόριο με τη Βουλγαρία λειτουργεί οργανωμένα σε 24ωρη βάση μόνο το Τμήμα Πληροφοριών, Παραποιημένων & Δίωξης του Τελωνείου Σερρών, αφού οι υπάλληλοι των Τελωνείων Δράμας και Ν. Ορεστιάδας δεν επαρκούν για 24ωρη υπηρεσία ελέγχων στις διόδους της Εξοχής και του Ορμενίου.
3. Προμήθεια και λειτουργία, στους ως άνω μεθοριακούς σταθμούς, μηχανημάτων X – R AY, για στοχευμένους ελέγχους διερχομένων φορτηγών. Επίσπευση της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των δύο μηχανημάτων που έχει ήδη προμηθευτεί η Τελωνειακή Υπηρεσία. Προγραμματισμός για την αγορά νέων μηχανημάτων, έτσι ώστε σε όλα τα σημεία εισόδου-εξόδου της χώρας με σημαντική κίνηση να υπάρχουν μηχανήματα X-RAY.
4. Δυνατότητα πρόσβασης των τελωνείων στο TAXIS έως την πλήρη εφαρμογή και λειτουργία του ELENXIS για τον υποχρεωτικό έλεγχο της υποβολής ή μη των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων των συναλλασσόμενων στους οποίους χορηγήθηκε η απαλλαγή.
5. Η περαιτέρω αξιοποίηση του μηχανογραφικού συστήματος των Τελωνείων (ICISnet), αλλά και του ELENXIS, για την καταχώρηση των βασικών στοιχείων των συνοδευτικών εμπορικών εγγράφων και εγγράφων μεταφοράς κάθε εισερχόμενης ή εξερχόμενης αποστολής με σκοπό τη δημιουργία αξιόπιστης βάσης δεδομένων, η οποία θα προσφέρει τις κατάλληλες και χρήσιμες πληροφορίες για τις επιχειρησιακές ερευνητικές δραστηριότητες των ελεγκτικών υπηρεσιών της χώρας μας (Τελωνεία, Ε.Λ.Υ.Τ., Σ.Δ.Ο.Ε., Δ.Ο.Υ.), που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της διασυνοριακής φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, καθώς και για τους ελέγχους που πραγματοποιούν σχετικά με την επαλήθευση της πραγματοποίησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ώστε οι απαραίτητες και χρήσιμες πληροφορίες να λαμβάνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων σε σύντομο χρόνο, ο οποίος θα εξυπηρετεί την σωστή και αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων και των ερευνών τόσο κατά το χρόνο πραγματοποίησης των συναλλαγών (πραγματικό χρόνο) όσο και εκ των υστέρων (στις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, στο λογιστήριο κ.λπ.).
      Σημειώνουμε ότι ανάλογη εισήγηση είχε προταθεί ομόφωνα από ειδική επιτροπή που είχε συσταθεί στο παρελθόν για την αντιμετώπιση της μεγάλης φοροδιαφυγής στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ, αποτελούμενη από στελέχη των φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών και εκπροσώπων των φορέων, η οποία ενώ αρχικά είχε υιοθετηθεί από την υπηρεσιακή και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και είχε δοθεί εντολή για υλοποίησή της, εν τούτοις, για άγνωστους σε εμάς λόγους, δεν υλοποιήθηκε ποτέ και «έμεινε στα χαρτιά». Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε μετά από μελέτη ανάλογων συστημάτων ελέγχου των ενδοκοινοτικών συναλλαγών που εφαρμόζονται, από τις πρώτες κιόλας ημέρες λειτουργίας της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς, σε άλλα κράτη-μέλη της Κοινότητας (Ιταλία, Γαλλία κ.λπ.). Στοιχεία και περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόταση αυτή, είναι στη διάθεσή σας, εφόσον ζητηθούν.
  Αποτελέσματα
    ● Η είσπραξη, μέσω του ήδη εγκατεστημένου μηχανογραφικού συστήματος στα πρώην τελωνεία, του ΦΠΑ που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2859/00 για τις υπηρεσίες μεταφοράς των τουριστικών λεωφορείων που είναι καταχωρημένα σε χώρα του εξωτερικού και εισέρχονται στην Ελλάδα μεταφέροντας επιβάτες. Η κατάργηση των Τμημάτων Πληροφοριών, Παραποιημένων & Δίωξης στην Εξοχή και στο Ορμένιο και η περιστασιακή λειτουργία τους, λόγω έλλειψης προσωπικού, επιφέρει  σημαντική απώλεια εσόδων. 
    ● Η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 231/2007 στο σύνολο της υπόλοιπης περιοχής της χωρικής αρμοδιότητας των αντίστοιχων Τελωνείων για την πρόληψη και καταστολή κάθε τελωνειακής παράβασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και κυρίως η διενέργεια στοχευμένων αλλά και προληπτικών ελέγχων  σε βυτιοφόρα και μη φορτηγά κατά μήκος των οδικών αξόνων Προμαχώνα-Σερρών, Εξοχής-Δράμας και Ορμενίου-Ορεστιάδας και αντίστροφα.
   ● Η συνεργασία όλων των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, επ’ ευκαιρία και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του ELENXIS (κάτι που πιστεύουμε ότι πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα, αφού στις παρούσες δύσκολες συγκυρίες είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει σημαντικά στην αύξηση των εσόδων), για την ανταλλαγή και αξιοποίηση των πληροφοριών που αφορούν στη φοροδιαφυγή στις διασυνοριακές συναλλαγές.
   ● Η συνεργασία με το Κέντρο Επαφής Προμαχώνα (Ν. 3779/09 (ΦΕΚ 132 Α/7-8-2009), αντικείμενο του οποίου είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων και των αναγκών των εθνικών υπηρεσιών της Ελλάδας και της Βουλγαρίας για την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος και την άσκηση επιτήρησης κατά μήκος των χερσαίων συνόρων των δύο κρατών.          
         Νομικό Πλαίσιο
Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, οι τελωνειακοί υπάλληλοι θα χειρίζονται και θα υποστηρίζουν το σύστημα αυτόματης καταγραφής και ζύγισης των διερχομένων φορτηγών. Οι έλεγχοι θα διενεργούνται  μετά τους μεθοριακούς σταθμούς και δεν είναι αντίθετοι με την αρχή της Ε.Ε. για την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ των Κ-Μ, ούτε  δυσχεραίνει τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
 Η απλή καταγραφή των βυτιοφόρων φορτηγών  στα συγκεκριμένα σημεία, ως μέτρο που λαμβάνεται με σκοπό την πρόληψη ενδεχόμενης φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής ή κατάχρησης, βασίζεται στις ίδιες τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ για το κοινό σύστημα του ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και συγκεκριμένα στο άρθρο 131 (πρώτο εδάφιο του άρθρου 28γ Α της αντικατασταθείσας έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ) σύμφωνα με το οποίο: «131. Οι απαλλαγές που προβλέπονται στα κεφάλαια 2 έως 9 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων και με τις προϋποθέσεις που καθορίζουν τα κράτη μέλη για να διασφαλίζουν την ορθή και απλή εφαρμογή των εν λόγω απαλλαγών και να προλαμβάνουν κάθε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή ή κατάχρηση.»  
 Επιπλέον, η πάταξη ενδεχομένης φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και καταχρήσεως αποτελεί στόχο τον οποίο αναγνωρίζει και ενθαρρύνει η έκτη οδηγία ( αποφάσεις της 29ης Απριλίου 2004, C‑487/01 και C‑7/02, Gemeente Leusden και Holin Groep, Συλλογή 2004, σ. I‑5337, σκέψη 76, καθώς και της 21ης Φεβρουαρίου 2006, C‑255/02, Halifax κ.λπ., Συλλογή 2006, σ. I‑1609, σκέψη 71).
 Ένα τέτοιο σύστημα έχει εγκατασταθεί στο έδαφος της Βουλγαρίας στους μεθοριακούς σταθμούς Προμαχώνα, Εξοχής και Ορμενίου σε πολύ μικρή απόσταση από τα σύνορα και λειτουργεί πλήρως από τον Οκτώβριο του 2009. Με το σύστημα αυτό καταγράφονται τα παραπάνω στοιχεία όλων των φορτηγών (κενών ή έμφορτων) που εισέρχονται και εξέρχονται από τη Βουλγαρία και είναι συνδεδεμένο με το πληροφοριακό σύστημα της αρμόδιας κεντρικής υπηρεσίας στη Σόφια.
Ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω των λιμανιών Πάτρας και Ηγουμενίτσας.
 Προτάσεις 
1. Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ) και των ναυτιλιακών εταιρειών που εκμεταλλεύονται τις γραμμές Ελλάδας-Ιταλίας και αντίστροφα, στο οποίο να προβλέπεται η συνεργασία στον τομέα της διασυνοριακής φοροδιαφυγής και απάτης και κυρίως η ηλεκτρονική υποβολή/αποστολή στα τμήματα πληροφοριών, παραποιημένων και δίωξης των τελωνείων Πάτρας και Ηγουμενίτσας των στοιχείων των cargo manifest (επιβάλλεται  να διευκρινιστεί τι στοιχεία περιέχουν ακριβώς) με την αναχώρηση ή την άφιξη του πλοίου από το ελληνικό λιμάνι.
 2. Καταγραφή, από τα τμήματα πληροφοριών, παραποιημένων και δίωξης των τελωνείων Πάτρας, Ηγουμενίτσας, αλλά και στα λοιπά τελωνεία άφιξης κοινοτικών εμπορευμάτων μέσω ατμοπλοϊκών γραμμών, σε κατάλληλη βάση δεδομένων των στοιχείων των συνοδευτικών φορτωτικών εγγράφων και εγγράφων μεταφοράς όλων των εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτηγών (έμφορτων και κενών), ώστε τα στοιχεία και της βάσης αυτής να αξιοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό και κατά τρόπο ανάλογο με τον προαναφερθέντα.

Κύριε Υπουργέ,
 Η υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων, σε συνδυασμό με την υλοποίηση της με αριθμό   5 παραπάνω πρότασής μας σε εθνικό επίπεδο, θα επιφέρει άμεσα αποτελέσματα στην αύξηση των φορολογικών εσόδων του προϋπολογισμού της χώρας μας με την αύξηση των ποσών που δηλώνονται ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, την μείωση των ποσών των πλασματικών επιστροφών ΦΠΑ από τις Δ.Ο.Υ. και την άρνηση από τα τελωνεία της χορήγησης της απαλλαγής από τους ΕΦΚ και του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή στις περιπτώσεις πλασματικών εγγραφών στο σύστημα VIES
Σύμφωνα με την αριθ. 8/2007 Ειδική Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ, η Διεθνής Ένωση ΦΠΑ αναφέρει ότι οι εκτιμώμενες ζημίες στον τομέα του ΦΠΑ κυμαίνονται από 60 έως 100 δισεκατομμύρια € ετησίως σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Ήδη, κατά τη διάρκεια του 2010 και του 2011 από τις αρμόδιες τελωνειακές υπηρεσίες έχουν επιβληθεί κατασχέσεις αλκοολούχων ποτών και έχουν διαπιστωθεί λαθρεμπορίες στη διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων, τα οποία είχαν προηγουμένως φορολογηθεί στη Βουλγαρία και βρέθηκαν να κατέχονται (παράνομα) από εμπόρους στην Ελλάδα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά.
        Στη δίνη της οικονομικής κρίσης που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας, επιβάλλεται από όλους τους φορείς της πολιτείας συντονισμένη προσπάθεια, ώστε να εξέλθουμε το συντομότερο δυνατόν με τις λιγότερες απώλειες για το σύνολο των πολιτών.
 Σ΄ αυτή την προσπάθεια οι εργαζόμενοι στα Τελωνεία της χώρας μας είναι παρόντες και ανταποκρινόμενοι στους εθνικούς στόχους, συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις στην αύξηση των εσόδων, στην πάταξη του λαθρεμπορίου και της δασμοφοροαποφυγής.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ                                        ΕΛΕΝΗ ΡΕΤΣΙΝΑ 


Πηγή:ΟΤΥΕ
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709


Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

Τα κοντέινερ της... φοροδιαφυγής

Υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων μέσω του λιμανιού Θεσσαλονίκης, με επίσημο προορισμό τη Βουλγαρία και με τις απώλειες του ελληνικού Δημοσίου από δασμούς και ΦΠΑ να υπολογίζονται σε τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ, απασχολεί τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.
Στην υπόθεση, την οποία δημοσίευσε ο «Αγγελιοφόρος της Κυριακής», φέρεται να εμπλέκονται τουλάχιστον δέκα άτομα και διερευνώνται τυχόν ευθύνες επιχειρηματιών, τελωνειακών, εκτελωνιστών, ναυτιλιακών πρακτόρων κ.ά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, όλα ξεκίνησαν το 2007, όταν στα «αυτιά» των αρμόδιων υπηρεσιών έφτασαν φήμες για κάποιες περίεργες διακινήσεις εμπορευμάτων μέσω του λιμανιού. (...) Οι πληροφορίες έλεγαν ότι υπήρχαν κοντέινερ γεμάτα με καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία έφταναν στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων του ΟΛΘ με προορισμό τη Βουλγαρία, αλλά ο εκτελωνισμός τους γινόταν 450 χιλιόμετρα νοτιότερα, κάπου κοντά στην Αθήνα. (...) Τα συνοδευτικά έγγραφα αυτών των κοντέινερ, που αποδείχτηκαν πλαστά, έδειχναν ότι τα προϊόντα προέρχονταν από την Κίνα και ως πωλήτριες εμφανίζονταν εταιρείες με έδρα τις Σεϊχέλες.
Πηγή:Ελευθεροτυπία
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνισμοί http://www.ektelonismos.com

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2009

Στο στόχαστρο οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Αρκετές εταιρείες που συναλλάσσονται με κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις .
Τη μία μετά την άλλη επιχείρηση που πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές ελέγχουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι αρκετές από τις εταιρείες που συναλλάσσονται με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν υποπέσει σε σωρεία φορολογικών παραβάσεων. Χθες η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων ανακοίνωσε ότι προχώρησε προσφάτως σε διασταυρωτικούς ελέγχους των δηλωθεισών παραδόσεων από ελληνικές επιχειρήσεις σε ρουμανικές επιχειρήσεις μέσα στο 2008 και τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι άκρως εντυπωσιακά. Συγκεκριμένα, από τη διασταύρωση των στοιχείων προέκυψε ότι από τις 2.557 συναλλαγές που δηλώθηκαν από 1.652 ελληνικές επιχειρήσεις, με συνολική αξία 225.121.206 ευρώ, οι 816 από αυτές, αξίας 39.252.920 ευρώ, που αφορούν 598 επιχειρήσεις, δεν έχουν δηλωθεί από τις αντίστοιχες ρουμανικές ως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις. Οι συναλλαγές αυτές αφορούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εμπορίου υφασμάτων και ενδυμάτων, φαρμάκων, ιατρικών εργαλείων και εξαρτημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων, αγροτικών προϊόντων και άλλων συναφών εξαγωγικών δραστηριοτήτων με μεγάλο κύκλο εργασιών. Τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων έχουν σταλεί στις αρμόδιες ΔΟΥ για να ελεγχθούν οι δηλούμενες συναλλαγές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις. Διότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι συναλλαγές αυτές να είναι εικονικές, με σημαντικές συνέπειες για τα δημόσια έσοδα, καθώς δεν φορολογούνται ούτε στην Ελλάδα ούτε στη Ρουμανία, ενώ οι ΔΟΥ επιστρέφουν τον ΦΠΑ στις ελληνικές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις.
Πηγή:Το Βήμα
Σχολιασμός Α.Κ . Από χρόνια (εποχή Παλαιοκρασά) ,αλήθεια τον Θυμάστε ?, οι Εκτελωνιστές έχουν καταθέσει σχέδιο στο υπουργείο Οικονομικών για την σύλληψη του ενδοκοινοτικού ΦΠΑ .

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2006

Φρένο στη φοροδιαφυγή μέσω των τελωνείων

Tέλος στη φοροδιαφυγή μέσω των τελωνείων φιλοδοξεί να βάλει ένα πρόγραμμα της αμερικανικής κυβέρνησης, που βρίσκεται σε λειτουργία από τις αρχές του χρόνου και θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Eλλάδα υπό ορισμένες προϋποθέσεις· μάλιστα, η μέθοδος έχει ήδη παρουσιαστεί στην ελληνική κυβέρνηση. Oι υπερτιμολογήσεις των εισαγωγών και οι υποτιμολογήσεις των εξαγωγών είναι ένα παραδοσιακό τέχνασμα για δραστηριότητες όπως η φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση παράνομων ενεργειών. O αριθμός των συναλλαγών που διαχειρίζονται τα τελωνεία σε καθημερινή βάση είναι τεράστιος, προσφέροντας την ασφάλεια στους «πονηρούς» πως δεν θα δοθεί σημασία σε μερικές περίεργες τιμές – ακόμη και αν οι διαφορές είναι προκλητικές. Στην περίπτωση που εντοπιστούν, πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να διευθετήσουν εύκολα το ζήτημα σε «τοπικό επίπεδο», καθώς δεν θα το παρατηρήσουν οι κεντρικές υπηρεσίες.
Aλλά οι αμερικανικές αρχές χρησιμοποιούν πλέον ένα σύστημα λογισμικού υπολογιστών που έχει αναπτύξει μια ομάδα επιστημόνων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Φλώριδας με επικεφαλής τον καθηγητή Tζον Zντάνοβιτς. Tο σύστημα αυτό μπορεί να ελέγχει μία προς μία τις συναλλαγές, δηλαδή 50 εκατ. συναλλαγές τον μήνα, και να εντοπίζει όσες από αυτές είναι «περίεργες», δηλαδή περιλαμβάνουν τιμές που αποκλίνουν από τις συνήθεις. Eπιπλέον, το αποτέλεσμα είναι ότι και τα τελωνεία θα είναι περισσότερο υπόλογα στις κεντρικές υπηρεσίες σε περίπτωση που κάνουν τα «στραβά μάτια». Aπό τον Iανουάριο οι αμερικανικές αρχές συνεργάζονται με την Aργεντινή, τη Bραζιλία και την Παραγουάη για να ξεσκεπάσουν τις συναλλαγές που κρύβουν χρηματοδότηση του εγκλήματος και της τρομοκρατίας ή απλώς φοροδιαφυγή. Eνδιαφέρον έχουν δείξει ακόμη ο Παναμάς, οι Φιλιππίνες και η Iνδία. Oι HΠA «καίγονται» πιο πολύ για την πρώτη κατηγορία, ενώ οι συνεργαζόμενες χώρες για τη φοροδιαφυγή. Για να πάρουμε μια ιδέα του θράσους των παρανομούντων, ελληνική επιχείρηση έχει εξαγάγει γούνα μινκ στις HΠA στην τιμή των 12,31 δολαρίων το τεμάχιο (όταν η μέση τιμή είναι 1.134 δολάρια) ενώ άλλη έχει εισαγάγει από την ίδια χώρα μπουζί αυτοκινήτου στην τιμή των 423 δολαρίων το τεμάχιο (όταν η μέση τιμή είναι 11 σεντς). Tα παραδείγματα αυτά προέρχονται από ενδεικτική επεξεργασία των στοιχείων προηγούμενου έτους. Στένος συνεργάτης του κ. Zντάνοβιτς είναι ένας Ελληνας, ο κ. Στέλιος Zανάκης, καθηγητής Πληροφορικής και Eπιστημονικής Διοίκησης στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Φλώριδας, ο οποίος παρουσίασε το σύστημα στην ελληνική κυβέρνηση πριν από περίπου ένα χρόνο, δηλαδή πριν από την κανονική εφαρμογή του στις HΠA. Δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση διαπίστωσε ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος και στη χώρα μας. Tο σημαντικότερο είναι ότι τα ελληνικά τελωνεία καταγράφουν στο ηλεκτρονικό σύστημα μόνο το σύνολο της αξίας ενός τιμολογίου – και όχι αναλυτικά κάθε τελωνειακό κωδικό προϊόντος, ποσότητα και τιμή. Aυτό, φυσικά, μπορεί να αλλάξει αλλά έχει κόστος και δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
Aλλά, μπορεί να γίνει τουλάχιστον εξονυχιστικός έλεγχος του διμερούς εμπορίου Eλλάδας – HΠA και να εντοπιστούν όσοι χρησιμοποιούν αυτόν τον δίαυλο, χάρη στα αναλυτικά στοιχεία που τηρούν οι αμερικανικές αρχές. Mάλιστα, όπως μας είπε σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Aθήνα ο κ. Zανάκης, η ομάδα του μπορεί να παραδίδει τέτοια στοιχεία στην ελληνική κυβέρνηση σε τακτική βάση με υστέρηση τριών ή τεσσάρων μηνών από τη διενέργεια της συναλλαγής. H επεξεργασία των στοιχείων του 2001 έδειξε ότι με τη μέθοδο των υπερτιμολογήσεων και υποτιμολογήσεων μεταξύ Eλλάδας και HΠA εκτράπηκε από τη χώρα μας φορολογητέο εισόδημα ύψους περίπου 200 εκατ. δολαρίων – αν όλες οι «ύποπτες» συναλλαγές ήταν πράγματι και παράνομες.
Mε αναγωγή στο σύνολο του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου το ποσό αυτό ξεπερνά τα τέσσερα δισ. δολάρια. Tο εντυπωσιακό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της πιθανής φοροδιαφυγής μέσω του εμπορίου των δύο χωρών γίνεται από μόλις 50 κωδικούς προϊόντων από ένα σύνολο 25.000.
Aρκεί να ελέγξει κανείς τις συναλλαγές που έγιναν στα 25 πιο ύποπτα εισαγόμενα και τα 25 πιο ύποπτα εξαγόμενα προϊόντα για να «τσιμπήσει» το 50% του συνόλου των υποτιμολογήσεων και υπερτιμολογήσεων.
Πηγή: Καθημερινή

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2005

Μέτρα για αναδιοργάνωση των τελωνείων

Oι εκτεταμένοι έλεγχοι στις επιχειρήσεις που εισάγουν ή εξάγουν εμπορεύματα προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα των παραστατικών, είναι ένα από τα μέτρα που προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα για την «αναδιοργάνωση των περιφερειακών τελωνειακών υπηρεσιών», που παρουσιάζει σήμερα η «K» της Κυριακής.
Oι εκρηκτικές διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόμενο της διαφυγής δασμών από εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, που περνούν τα εμπορεύματά τους από «τρύπια» τελωνεία, οδηγεί το υπουργείο Οικονομικών στη λήψη νέων μέτρων προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες πόρων, αλλά και να αντιμετωπίσει φαινόμενα συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και τελωνειακών υπαλλήλων. Mε άλλα δύο Προεδρικά Διατάγματα, που επεξεργάζεται το υπουργείο, θα προβλέπεται η μετακίνηση τελωνειακών υπαλλήλων κάθε τρία χρόνια και ιδιαίτερα όσων υπηρετούν στα τελωνεία που βρίσκονται στα σύνορα της χώρας. Eπίσης, κάθε τρία χρόνια θα μετακινούνται και οι υπάλληλοι των μεγαλύτερων τελωνείων της χώρας
Πηγή: Καθημερινή

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2005

Οδηγίες για την ενίσχυση των τελωνειακών εσόδων

Τον περιορισμό του λαθρεμπορίου επιθυμεί το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εισρεύουν σημαντικά ποσά στα δημόσια ταμεία. Ηδη ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών κ. Κ. Μίχαλος έχει αρχίσει επαφές με όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς με στόχο την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Μία από τις πληγές, όπως αναφέρει ο κ. Μίχαλος στην «Κ», είναι η κατάσταση που επικρατεί στα τελωνεία και στο πλαίσιο αυτό αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων.
Παράλληλα, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ανησυχεί για τη φοροδιαφυγή που διαπιστώνεται σε όλο το φάσμα της αγοράς δεδομένου ότι οι απώλειες για τα κρατικά ταμεία ανέρχονται σε δισ. ευρώ. Εκτός από τη μη απόδοση του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις και τη συνήθειά τους να μην εκδίδουν αποδείξεις, στην αγορά κυκλοφορεί σημαντική ποσότητα πλαστών και εικονικών τιμολογίων, κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να ανατρέπεται.
Αντίθετα, η φοροδιαφυγή ανθεί και στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν και οι μειωμένοι φόροι που κατέβαλαν το προηγούμενο έτος οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο, γεγονός που οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου προσδιορισμού των καθαρών τους κερδών. Από την αλλαγή του συστήματος (πλέον οι περισσότερες επιχειρήσεις φορολογούνται με βάση τον λογιστικό προσδιορισμό, δηλαδή έσοδα – έξοδα) επωφελήθηκαν οι περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, ενώ δήλωσαν αυξημένα εισοδήματα, ωστόσο, παρουσίασαν υψηλές δαπάνες με προφανή στόχο τη μείωση της τελικής επιβάρυνσης.
Συγκεκριμένα, οι εισοδηματίες το 2002 κατέβαλαν φόρους αυξημένους 12,9% σε σχέση με το 2001 ενώ το 2003 η αύξηση των φόρων περιορίσθηκε στο 6,3%.
Επίσης, οι έμποροι, βιοτέχνες και βιομήχανοι κατέβαλαν το 2002 φόρους αυξημένους 7,8% συγκριτικά με το 2001 ενώ το 2003 τα ποσά που πλήρωσαν ήταν μειωμένα κατά 1,6%. Η ίδια εξέλιξη παρατηρείται και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αγρότες. Ολες οι κατηγορίες επαγγελμάτων, διακρίνοντας τη χαλαρότητα του ελεγκτικού μηχανισμού, αποφάσισαν με τη χρήση πλαστών και εικονικών τιμολογίων να αυξήσουν τις δαπάνες τους και εν τέλει να πληρώσουν ελάχιστους φόρους στο ελληνικό Δημόσιο.
Πηγή:Καθημερινή