Τρίτη 17 Μαρτίου 2020

Απολυμάνθηκαν οι Χώροι των γραφείων μας

Συμωρφούμενοι με τις υποδείξεις των ειδικών σχετικά με τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιου (covid-19), προβήκαμε μέ πρωτοβουλία  του Συλλόγου μας σε απολύμανση του χώρου των γραφείων μας .Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com
6977636709
Tel : 210 4005656
Tel : 2130 370035Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανά- γκης περιορισμού της διασποράς του κορωνο- ϊού COVID-19.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ                                                                                         
                                   
 Άρθρο δεύτερο                                                                           
Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση
της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας                    
και προσωπικής υγιεινής                                                 
                                                                                         
1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα
παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας,
διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων
και μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγι-
εινής στην ελληνική επικράτεια, υποβάλλουν στην αρ-
μόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, στοιχεία αποθεμάτων σε:
α) χειρουργικές μάσκες, β) αντισηπτικά διαλύματα και
γ) αντισηπτικά μαντηλάκια.
2. Οι επιχειρήσεις της παρ. 1 υποβάλλουν κατ’ ελάχιστο
στοιχεία ως εξής:
α) την ποσότητα των αποθεμάτων (σε τεμάχια για τις
χειρουργικές μάσκες και τα αντισηπτικά μαντηλάκια και
σε λίτρα για τα αντισηπτικά διαλύματα),
β) την τοποθεσία αποθήκευσης των αποθεμάτων και,
ιδίως, τη διεύθυνση και τον ταχυδρομικό κώδικα,
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης και, ιδί-
ως, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο, την έδρα, τον
αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, καθώς και τα ειδικότερα στοιχεία επικοινωνίας
του νόμιμου εκπροσώπου της.
Τα στοιχεία των περ. α’, β’ και γ’ επικαιροποιούνται με
δηλώσεις που υποβάλλονται εντός προθεσμίας τριών
(3) ημερών από την αρχική και κάθε επόμενη δήλωση.
3. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού
συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η πρόσβαση
γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης ΓΕΜΗ των υπό-
χρεων επιχειρήσεων.
4. Η μη υποβολή ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος επισύρει την
αθροιστική επιβολή κυρώσεων ως εξής:
α) κατάσχεση των αναφερόμενων ειδών, στο μέτρο
που δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν δηλωθεί ανακριβώς και
β) διοικητικό πρόστιμο ύψους από χίλια (1.000) έως
εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα
της παράβασης.
5. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τον έλεγχο συμμόρφω-
σης των υπόχρεων της παρ. 1 και τη συγκέντρωση και
τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τους υπόχρεους
στοιχείων της παρ. 2.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Υγείας μπορούν να εξειδικεύονται οι
επιχειρήσεις και τα είδη των προϊόντων της παρ. 1, τα
στοιχεία των αποθεμάτων της παρ. 2 που υποβάλλονται
με τη δήλωση της παρ. 3, οι περιπτώσεις διαβάθμισης
των παραβάσεων και η βαρύτητά τους, καθώς και κάθε
άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, επιβάλ-
λονται οι κυρώσεις της παρ. 4.
7. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις
του παρόντος ισχύουν για χρονικό διάστημα δύο (2) μη-
νών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το χρονικό
διάστημα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να πα-
ρατείνεται για χρονικό διάστημα δύο (2) επιπλέον κάθε
φορά μηνών.
8. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυ-
νος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του
Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από
την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διαδικασίες έκτα-
κτης προμήθειας κάθε ενδεδειγμένου είδους ατομικής
υγιεινής ή μέσου συλλογικής προστασίας μπορούν να
διενεργούνται από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, με
απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής δι-
άταξης της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων
συμβάσεων.
Άρθρο έκτο
Επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων
και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19
1. Ως έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης που επι-
βάλλει την επίταξη κινητών πραγμάτων, υπό την έννοια
της παρ. 3 του άρθρου 18 του Συντάγματος, ορίζεται,
για την εφαρμογή της παρούσας, η ανάγκη προστασίας
της δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19 στην Ελληνική Επικράτεια.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύε-
ται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επιτάσσονται, για
χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών κινητά, αναλώσιμα
και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσο-
κομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας
και των φαρμάκων. Ειδικός νοσοκομειακός εξοπλισμός
που εμπίπτει στη διαδικασία επίταξης του παρόντος, ενό-
ψει της ενεστώσας έκτακτης ανάγκης δημόσιας υγείας,
είναι: αναπνευστήρες, κλίνες νοσηλείας, πάγιος εξοπλι-
σμός κλινών, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών ενδεί-
ξεων, κλειστά κυκλώματα αναρρόφησης και αναγκαία
ιατροτεχνολογικά προϊόντα συνοδά προς τη λειτουργία
αναπνευστήρων. Ως μέσα ατομικής προστασίας ορίζο-
νται: μάσκες κάθε είδους, μέσα ατομικής προφύλαξης και
υγειονομικός ρουχισμός. Με την απόφαση του πρώτου
εδαφίου προσδιορίζονται συγκεκριμένα εκ των ανωτέ
ρω ειδών τα προς επίταξη κινητά ανά είδος και η χρήση
τους, καθώς και η χρονική διάρκεια της επίταξης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υγείας προβλέπονται οι πιστώσεις για την αποζημίωση
της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και για την
εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ως προς τον ανα-
λώσιμο εξοπλισμό.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υγείας που εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη
δημοσίευση της απόφασης της παρ. 2, καθορίζεται εύ-
λογη αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών ή νομικών
προσώπων, κατόπιν εισήγησης εποπτευόμενου νομικού
προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Υπουργεί-
ου Υγείας, αφού θα έχει προηγηθεί υποβολή εκ μέρους
των δικαιούχων παραστατικών αγοράς και προμήθειας
των επιτασσόμενων πραγμάτων. Με την ίδια απόφαση
προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη
του ποσού της αποζημίωσης. Σε περίπτωση άπρακτης
παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η επίταξη αίρεται
αυτοδικαίως. Η αποζημίωση οφείλεται για το χρονικό
διάστημα της επίταξης και καταβάλλεται εφάπαξ μετά
από τη λήξη της επίταξης ή ανά δίμηνο, αν η επίταξη
παρατείνεται πέραν του διμήνου. Κατά της κοινής από-
φασης της παρούσας χωρεί προσφυγή ουσίας ενώπιον
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
5. Η επίταξη των ανωτέρω πραγματοποιείται με την
απόφαση του Υπουργού Υγείας της παρ. 2, στη βάση
της οποίας εκδίδεται ατομική πράξη επίταξης κινητών
από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας που περιλαμ-
βάνει κατ’ ελάχιστον τα επιτασσόμενα είδη πραγμάτων,
αναλώσιμων ή επιτασσόμενων προς χρήση, το ελάχιστο
των ποσοτήτων ανά είδος, καθώς και το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο εις βάρος του οποίου επιβάλλεται η επίταξη
των κινητών πραγμάτων. Η πράξη του προηγούμενου
εδαφίου επιδίδεται από τις οικείες τελωνειακές, φορο-
λογικές, αστυνομικές, λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρ-
χές, καθώς και από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας,
από υπαλλήλους του Δημοσίου και νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου. Κάθε δημόσια αρχή παρέχει κάθε
αναγκαία συνδρομή για την υλοποίηση της επίταξης.
Οι επιτασσόμενες ποσότητες αναλώσιμων και μη κινη-
τών πραγμάτων παραδίδονται και αναλαμβάνονται προς
διάθεση στο Υπουργείο Υγείας. Με απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας κατανέμονται σε κάθε
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς χρήση ή ανάλωση, συ-
μπεριλαμβανομένων όλων των εποπτευόμενων φορέων
του Υπουργείου Υγείας, των Διευθύνσεων Υγειονομικών
Περιφερειών και των νοσοκομείων.

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com
6977636709
Tel : 210 4005656
Tel : 2130 370035

Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

ΟΦΑΕ Συνεχής Eνημέρωση για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει κάθε χώρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19

Κάντε κλικ στον τίτλο
Eνημέρωση από την IRU για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει κάθε χώρα κατά της εξάπλωσης του COVID-19, τα οποία επηρεάζουν τις οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές.

Η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα ενημερώνουμε την ιστοσελίδα με κάθε νέα επίσημη ανακοίνωση που λαμβάνουμε.
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com
6977636709
Tel : 210 4005656
Tel : 2130 370035

COVID-19 - Κατάσταση διασυνοριακών διελεύσεων στα σύνορα των Σκοπίων, 14.03.20

Σύμφωνα με ενημέρωση που λάβαμε από την Δ/νση του Τελωνείου Ευζώνων: "από την Δευτέρα 16.03.20 δεν θα πραγματοποιείται καμία είσοδος/έξοδος φορτηγού οχήματος κατά την διάρκεια των ωρών 22:00-06:00 στο Τελωνείο Ευζώνων.

Το μέτρο θα ισχύσει για τις προσεχείς τρεις εβδομάδες και μέχρι νεωτέρας, λόγω των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν κατά της διάδοσης του κορωνοϊού."
Πηγή :ΟΦΑΕ
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com
6977636709
Tel : 210 4005656
Tel : 2130 370035ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Β Φ858 14-03-20

Αριθμ. ΔΔΑΔ Α 1037653 ΕΞ 2020
Μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 σε χώρους λειτουργίας των υπηρεσι-
ών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων


Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com
6977636709
Tel : 210 4005656
Tel : 2130 370035

Σάββατο 14 Μαρτίου 2020

ΑΑΔΕ: Από 16-03-2020 Νέο ωράριο λειτουργία Τελωνείων, Γενικού Χημείου του Κράτους

Τελωνεία
Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο των Τελωνείων σε κοινό και εκτελωνιστές και αξιοποιούνται πλήρως οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Σε περιπτώσεις, που πρέπει να γίνει φυσικός έλεγχος, καθώς και όπου απαιτείται φυσική παρουσία συναλλασσομένου, θα γίνεται εκτός τελωνειακού καταστήματος, αφού ληφθούν τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα προφύλαξης, πριν και μετά τη συναλλαγή.

Οι υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους:

- Θα παραλαμβάνουν τα δείγματα στην είσοδο

- Θα έχουν πλήρη εικόνα της ταυτότητας και ιχνηλασιμότητας των προσώπων, που τα προσκομίζουν.

Τηλεργασία για τα 2/3 των εργαζομένων

Από τη Δευτέρα (16/3/2020), όλες οι υπηρεσίες θα λειτουργούν με τη φυσική παρουσία του 1/3 των εργαζομένων τους, με εναλλαγή ανά εβδομάδα (για παράδειγμα, αν μια υπηρεσία έχει 30 υπαλλήλους, οι πρώτοι 10 την πρώτη εβδομάδα, οι επόμενοι 10 τη δεύτερη, και οι επόμενοι 10 την τρίτη, και ούτω καθεξής).
Τα 2/3 θα δουλεύουν από το σπίτι τους με τηλεργασία.
Οι υπάλληλοι, που θα εργάζονται εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης, θα περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Πηγή:https://www.capital.gr/
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς 
6977636709
Tel : 210 4005656 
Tel : 2130 370035