Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Έρχεται ο διαγωνισμός για το Θριάσιο

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας προκηρύσσεται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή ιδιώτη παραχωρησιούχου επενδυτή ο οποίος θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο με ταυτόχρονη καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ. Για την υλοποίηση του έργου εκτιμάται πως θα πραγματοποιηθούν ιδιωτικές επενδύσεις άνω των €150.000.000. Η συνολική διάρκεια της παραχώρησης της εκμετάλλευσης και λειτουργίας θα είναι 40 έτη.
Το εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου Πεδίου πρόκειται να κατασκευαστεί σε ακίνητο έκτασης 600 στρεμμάτων περίπου ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Το μεγάλο μέγεθος του (δυνατότητα δόμησης περίπου 240.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων), η στρατηγική του χωροθέτηση κοντά στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, οι άψογες οδικές συνδέσεις στους κυρίως οδικούς άξονες, και κυρίως η διασύνδεση του με τον λιμένα του Ν. Ικονίου και το σιδηροδρομικό δίκτυο, αναμένεται να συμβάλει δυναμικά στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών. Μετά την ολοκλήρωση του έργου επιδιώκεται η αύξηση του μεριδίου των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών από 1% που βρίσκεται σήμερα σε 7%.
Ο ανάδοχος θα ιδρύσει Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που θα αναλάβει την παραχώρηση. Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ίδια και δανειακά κεφάλαια χωρίς κρατική ή κοινοτική συνδρομή. Η διάρκεια κατασκευής διαιρείται σε τρεις περιόδους:
-- Περίοδος με διάρκεια 18 μηνών από την έναρξη του έργου, στην οποία θα κατασκευασθούν και θα λειτουργήσουν κατ'ελάχιστον 50.000 τ.μ. κτηρίων.
-- Περίοδος με διάρκεια 60 μηνών από την έναρξη του έργου, στην οποία θα κατασκευασθούν και θα λειτουργήσουν συνολικά κατ'ελάχιστον 170.000 τ.μ. κτηρίων και θα ολοκληρωθεί το συνοδευτικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο.
-- Περίοδος (προαιρετική) με διάρκεια 5 ετών από την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου, στην οποία θα είναι δυνατή η κατασκευή και η λειτουργία των υπολειπόμενων τετραγωνικών μέτρων αποθηκών που επιτρέπουν οι όροι δόμησης.
Το οικονομικό αντάλλαγμα του Παραχωρησιούχου προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ περιλαμβάνει ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της εταιρείας παραχώρησης το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο αντάλλαγμα που θα προσφερθεί και μεταβίβαση του 15% των μετοχών της εταιρείας παραχώρησης μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη οικονομική προσφορά. Οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν τεχνική και επιχειρηματική πρόταση, η οποία, προκειμένου να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να πληροί ελάχιστες προδιαγραφές, χωρίς όμως να σταθμίζεται για την επιλογή του αναδόχου.
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους τραπεζική επιστολή δανειακής υποστήριξης με την οποία θα προκύπτει ότι έχουν λάβει αρχική έγκριση χρηματοδότησης (initial credit approval).
Οι οικονομικές προσφορές θα αξιολογηθούν σταθμίζοντας το ελάχιστο εγγυημένο αντάλλαγμα σε ποσοστό 70% και το προσφερόμενο ποσοστό επί του κύκλου εργασιών σε ποσοστό 30%.
Για την διασφάλιση της διαφάνειας η αποσφράγιση των προσφορών του διαγωνισμού θα πραγματοποιείται σε δημόσιες συνεδριάσεις, ενώ θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση του τύπου για την πορεία εξέλιξης της αξιολόγησης των προσφορών.
Πηγή:AxiaPlus
Αναδημοσίευση: Αλέξανδρος Κουρτέσης , Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων, http://www.ektelonismos.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: