Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

ΟΛΠ: Πολιτική περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η ΟΛΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της πολιτικής ανανέωσε την πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης - Port Environmental Review System (PERS) (Version 3) την οποία εφαρμόζει από το έτος 2004.
Το PERS είναι ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ειδικά προσαρμοσμένο σε δραστηριότητες, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα λιμένων και επιπλέον αποτελεί εργαλείο για την εφαρμογή των προτεινόμενων περιβαλλοντικών μέτρων λειτουργίας και διοίκησης λιμένων της ESPO (European Sea Ports Organisation). Η διαδικασία πιστοποίησης ελέγχεται και επικυρώνεται από το διεθνούς κύρους ανεξάρτητο οργανισμό Lloyd's Register (the Netherlands), ενώ το σύστημα PERS εφαρμόζεται ήδη σε 35 ευρωπαϊκά λιμάνια.
Ο ΟΛΠ συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική πολιτική που έχει αναπτύξει περιλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και σχέδιο δράσης, ενώ αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο του για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως προς την τοπική κοινωνία και τους κατοίκους της γειτνιάζουσας περιοχής.
Η ΟΛΠ A.E. έχει καταρτίσει τον Περιβαλλοντικό Κανονισμό, ο οποίος αναφέρεται εκτενώς στη διαχείριση αποβλήτων, στην φορτοεκφόρτωση φορτίων και στην παρακολούθηση βασικών περιβαλλοντικών παραμέτρων όπως ποιότητα θαλασσίου και ακουστικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, έχουν καταρτισθεί και εφαρμόζονται Σχέδιο Εκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες ρυπαντικές ουσίες καθώς και Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.
Εδώ η Ιστοσελίδα της Ecoports
Πηγή:Ναυτεμπορική

Δεν υπάρχουν σχόλια: