Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2007

Διευκόλυνση εισόδου των ΑμΕΑ στα λιμάνια

ΕΓΚΥΚΛΙΟ που εφιστά την προσοχή στις διοικήσεις των λιμανιών για τη διευκόλυνση εισόδου των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις λιμενικές εγκαταστάσεις απέστειλε το ΥΕΝΑΝΠ.Ειδικότερα στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι: «Ως γνωστόν, στο Μέρος Β του Κώδικα ISPS παρέχονται οδηγίες για την επίτευξη και διατήρηση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κεφ. XI-2 του Παραρτήματος I της ΔΣ SOLAS 74 και του Μέρους Α του ως άνω Κώδικα και ειδικότερα κατευθύνσεις που αφορούν τα μέτρα ασφάλειας που σχετίζονται με τον έλεγχο στη λιμενική εγκατάσταση», και τονίζεται:
«Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να μην παρεμποδίζεται η είσοδος στη λιμενική εγκατάσταση ατόμων με αναπηρία, εφιστούμε την προσοχή σας όπως στο πλαίσιο της εκπόνησης ή αναθεώρησης των Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) καθορίζετε συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία θα διευκολύνεται η πρόσβαση στη λιμενική εγκατάσταση των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα αναπηρίας.Επισημαίνεται ότι κατά την καθιέρωση της ανωτέρω διαδικασίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διευκόλυνση των συγκεκριμένων ατόμων κατά την είσοδό τους στην λιμενική εγκατάσταση χωρίς όμως να επηρεάζεται η εφαρμογή των προβλεπόμενων από το ΣΑΛΕ μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα ISPS».
Πηγή:Ναυτεμπορικη

Δεν υπάρχουν σχόλια: