Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ – ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μεσάνυχτα της 29 Μαρτίου 2019,εκτός εάν κυρωθεί νωρίτερα) τα καθεστώτα προτιμησιακών συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες στους τομείς της κοινής εμπορικής πολιτικής και των τελωνείων δεν θα ισχύουν πλέον προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω συνεπειών :

Συνιστάται στους εξαγωγείς και παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προτίθενται να ζητήσουν προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση σε χώρα-εταίρο μιας Προτιμησιακής Συμφωνίας με την Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ημερομηνία αποχώρησης :
− να αντιμετωπίζουν κάθε εισροή (ύλη) από το Ηνωμένο Βασίλειο ως «μη καταγόμενη» κατά τον καθορισμό της προτιμησιακής ενωσιακής καταγωγής των εμπορευμάτων τους· και
− να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να είναι σε θέση να αποδείξουν την προτιμησιακή ενωσιακή καταγωγή των εμπορευμάτων τους, σε περίπτωση εκ των υστέρων επαλήθευσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν εισροές (ύλες) από το Ηνωμένο Βασίλειο ως «περιεχόμενο Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Συνιστάται στους εισαγωγείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίζουν ότι ο εξαγωγέας είναι σε θέση να αποδείξει την προτιμησιακή καταγωγή των εισαγόμενων εμπορευμάτων, λαμβανομένων υπόψη των συνεπειών της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προτιμησιακά Καθεστώτα και τα επιμέρους θέματα που αφορούν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Τελωνειακής Υπηρεσίας (www.icisnet.gr) εφόσον, οριστικοποιηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίσης
Διαβάστε και κατεβάστε :
Ετοιμότητα για το Brexit:
Η Επιτροπή εντείνει την ενημερωτική εκστρατεία στον τομέα των τελωνείων με στόχο την ετοιμότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία

Το Γραφείο μας θα σας κρατά ενήμερους

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Τσαμαδού 38 Πειραιάς
http://www.ektelonismos.com
info@ektelonismos.com
kourtesisa@hotmail.com
6977636709
Tel : 210 4005656
Tel : 2130 370035
Tel : 2155 456273

Δεν υπάρχουν σχόλια: