Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

Προθεσμία κατάθεσης της Υπ. Δήλωσης του Ν. 718/77, προς την Διεύθυνση τελωνείων

Αγαπητοί συνάδελφοι 
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νέου  Ν. 718/77, οι Εκτελωνιστές πρέπει να καταθέσουν την γνωστή υπεύθυνη δήλωση του νόμου περί μη δίωξης για κάποιο παράπτωμα.
Επειδή υπάρχει η πληροφόρηση ότι η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων θα λήξει απαρεγκλίτως την 31η Ιανουαρίου 2013 και δεν θα δοθεί παράταση, καλούνται οι συνάδελφοι να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή της στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Τελωνείων Πειραιά, προς αποφυγήν δυσμενών εξελίξεων.
Εδώ η ανακοίνωση του ΣΕΠΑ

Εδώ το απόσπασμα από τον Νέο τροποποιημένο 718/77

α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
     «2. Προς εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, οι εκτελωνιστές υποχρεούνται να υποβάλουν στην οικεία τους Τελωνειακή Περιφέρεια, εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν καταδικάσθηκαν, ούτε έχουν παραπεμφθεί στο ακροατήριο δικαστηρίου για αδικήματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και ότι εξακολουθούν να συγκεντρώνουν όλα τα προσόντα που προβλέπονται από το άρθρο 7.».
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής:
    «3. Όσοι εκτελωνιστές δεν υποβάλλουν εντός της τασσόμενης προθεσμίας την υπεύθυνη δήλωση, με απόφαση στερούνται αυτοδικαίως και προσωρινώς το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός του εκτελωνιστή μέχρι την προσκόμισή της αρμοδίως στην οικεία τους Τελωνειακή Περιφέρεια.».

Πηγή: Σ.Ε.ΠΑ , Σ.Ε.Θεσσαλονίκης 
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
http://custom-brokers.blogspot.com
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709

Δεν υπάρχουν σχόλια: