Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Απάντηση της Cosco σχετικά με τα φορολογικά προνόμια


Υπόνοιες για προσπάθεια δημιουργίας αντιεπενδυτικού κλίματος .

Χθες αργά το βράδυ πήρα το ποιο κάτω email από ανώτατο στέλεχος της εταιρείας.
Το μεταφέρω αυτούσιο:


"Σε ότι αφορά την ουσία θέλω να διευκρινίσω ορισμένα σημαντικά θέματα σε σχέση με το ζήτημα της έρευνας που άνοιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τις φορολογικές διατάξεις του Νόμου με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ COSCO και Ελληνικού Δημοσίου (Ν. 3755/2009 ΦΕΚ 52Α/30-3-2009). Το πρώτο πράγμα που πρέπει να διευκρινίσω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν) πράγματι επιλήφθηκε καταγγελιών που της έκαναν, όχι παράγοντες της αγοράς, ούτε ανταγωνίστριες της COSCO εταιρείες, αλλά ο Νομάρχης Πειραιά κος Μίχας και το Σωματείο των Λιμενεργατών σε σχέση με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης (που αποτελούσε και τον κύριο όγκο των καταγγελιών) και με τις φορολογικού χαρακτήρα διατάξεις του πιο πάνω κυρωτικού νόμου.
Μετά από προκαταρκτική έρευνα που διενήργησε η Επιτροπή επικοινωνώντας αποκλειστικά με την Ελληνική Κυβέρνηση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι καταγγελίες σχετικά με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης και για μία από τις φορολογικές διατάξεις του κυρωτικού Νόμου είναι τελείως αβάσιμες αλλά θεώρησε -εσφαλμένα κατά την άποψη της εταιρείας μας- ότι θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω το κατά πόσον οι φορολογικές διατάξεις του κυρωτικού Νόμου έχουν τον χαρακτήρα κρατικής ενίσχυσης στην επενδυτική δραστηριότητα της COSCO με βάση την Σύμβαση Παραχώρησης.
Κατά την άποψη μου το πρώτο πράγμα που πρέπει να επισημανθεί είναι η απόφαση της Επιτροπής να ανοίξει επίσημη έρευνα για να διερευνηθεί το κατά πόσον οι πιο πάνω διατάξεις συνιστούν κρατική ενίσχυση στα πλαίσια της συνθήκης για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όχι και συνεπώς οι σκέψεις της Επιτροπής που περιλαμβάνονται στην πιο πάνω απόφασή της να ανοίξει επίσημη έρευνα για το θέμα, δεν αποτελούν συμπέρασμα και τελεσίδικη απόφαση αλλά τη βάση πάνω στην οποία θα διεξαχθεί η έρευνα.
Επί της ουσίας και είναι πάντα κατά την άποψη μου προφανές, ότι το βασικό σφάλμα στο σκεπτικό της Επιτροπής βάσει του οποίου θα διεξάγεται η πιο πάνω έρευνα είναι ότι οι φορολογικές διατάξεις του κυρωτικού Νόμου δεν αποτελούν εξαίρεση που ισχύει μόνο για την επένδυση της COSCO, αλλά τον κανόνα σε όλες τις συμβάσεις παραχώρησης έργων υποδομής στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, στις οποίες ο Παραχωρησιούχος αναλαμβάνει να κατασκευάσει και μετά να εκμεταλλευθεί τη συγκεκριμένη υποδομή (αεροδρόμιο, αυτοκινητοδρόμους, γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, κλπ), καθώς και για τα έργα ΣΔΙΤ. Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο ο νόμος για τα ΣΔΙΤ (που περιέχει αντίστοιχες φορολογικές διατάξεις) όσο και οι συμβάσεων παραχώρησης μεγάλων έργων στην Ελλάδα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ρυθμίσεις ίδιες με τις διατάξεις του Κυρωτικού νόμου για την Σύμβαση Παραχώρησης της COSCO, έχουν ελεγχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν εγκριθεί χωρίς παρατηρήσεις και συνεπώς θα ήταν παράλογο η επίσημη έρευνα της Επιτροπής ειδικά για τις διατάξεις του Κυρωτικού νόμου για την Σύμβαση Παραχώρησης της COSCO να καταλήξει σε αντίθετο συμπέρασμα.
 Ενημερωτικά παραθέτω πιο κάτω κατάλογο των Κυρωτικών νόμων των συμβάσεων παραχώρησης μεγάλων έργων υποδομής στην Ελλάδα που περιλαμβάνουν ίδιες ή παρόμοιες διατάξεις με τις διατάξεις του Κυρωτικού νόμου για την Σύμβαση Παραχώρησης της COSCO που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας της Επιτροπής.

Ειδικότερα, όμοιες νομοθετικές διατάξεις υιοθετήθηκαν ως μέρος :-
-                 του Νόμου 2338/1995[1] - σχετικά με την παραχώρηση για τον «Διεθνή Αερολιμένα        Αθηνών»·
-                 του Νόμου 2395/1996[2] - σχετικά με την παραχώρηση για την «Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου»·
-                 του Νόμου 2445/1996[3] σχετικά με την παραχώρηση για την «Αττικής Οδού
-                 του Νόμου 2714/1999[4] – σχετικά με την παραχώρηση για το «Μετρό Θεσσαλονίκης»·
-                 του Νόμου 3555/2007[5] - σχετικά με την παραχώρηση για την «Ιόνια Οδό»·
-                 του Νόμου 3621/2007[6] - σχετικά με την παραχώρηση για τον «Αυτοκινητόδρομο Ελευσίνας – Τσακώνας»·
Στο ίδιο πνεύμα, το άρθρο 5
                  του Νόμου 1955/1991[7], με τον οποίο κυρώθηκε η σύμβαση δημόσιων έργων που ανατέθηκε για την κατασκευή του Μετρό της Αθήνας, περιείχε διατάξεις παρόμοιες με μερικές από εκείνες του άρθρου 2, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, απαλλαγές από φόρο κεφαλαίου και από τέλη χαρτοσήμου στις συμβάσεις δανείων καθώς και μια μέθοδο απόσβεσης πάγιων στοιχείων, η οποία θεσπίσθηκε ως εναλλακτική της συνήθους μεθόδου που προβλέπεται στη γενική ελληνική φορολογική νομοθεσία.
Τέλος ο Νόμος 3389/2005[8] σχετικά με τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα[9] περιέχει παρόμοιες φορολογικές διατάξεις."
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com