Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Επείγον :Εκτός Λειτουργίας το ICIS σε όλα τα τελωνεία της χώρας

Την Τρίτη 3 Απριλίου ώρα 10:00 π.μ θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία το υποσύστημα εξαγωγών του ICISNET.
Το Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα (ICIS) θα τεθεί εκτός λειτουργίας σε όλα τα τελωνεία της χώρας από την Παρασκευή 30 Μαρτίου και ώρα 17:00 μ.μ μέχρι το Σάββατο 31 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ., προκειμένου να διενεργηθεί η μετάπτωση των δεδομένων που αφορούν τα παραστατικά των εξαγωγών από το ICIS στο ICISnet.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα εφαρμόζεται η εφεδρική διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Τ 2556/80/Α0019/24-5-07 (σημείο 6.4.2.), δηλαδή η χειρόγραφη καταχώρηση των γραπτών διασαφήσεων εισαγωγής στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης και των δηλωτικών στο Βιβλίο Καταχώρησης Δηλωτικών.
Σε όλες τις διασαφήσεις εξαγωγής που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα μέχρι την Παρασκευή 17:00 μ.μ. θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διατυπώσεις στα τελωνεία εξαγωγής, δηλαδή να έχει εκτυπωθεί το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής (ΣΕΕ) και να έχει αποσταλεί το μήνυμα ΙΕ 501 (κατάσταση F02 «παραλαβή προς εξαγωγή» ). 
Για τις συμπληρωματικές διασαφήσεις τύπου Χ και Ζ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία και να έχουν λάβει τον τύπο κατάστασης F01 («Ουδέν»).
Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι όσον αφορά στις εξαγωγές, θα τηρείται η εφεδρική διαδικασία από την Παρασκευή 30 Μαρτίου και ώρα 17:00 μ.μ. μέχρι την Τρίτη 3 Απριλίου ώρα 10:00 π.μ οπότε και θα τεθεί σε λειτουργία το υποσύστημα εξαγωγών του ICISNET και οι διασαφήσεις εξαγωγής θα υποβάλλονται πλέον μόνο ηλεκτρονικά.
Ειδικότερα στο μεσολαβούν χρονικό διάστημα, οι εξαγωγές θα διεκπεραιώνονται με την κατάθεση στο τελωνείο γραπτής διασάφησης εξαγωγής (ΕΔΕ εξαγωγής και Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας) δεόντως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης.
Η εν λόγω διασάφηση θα καταχωρείται κατά τα γνωστά στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης και θα εκδίδεται χειρόγραφη άδεια παράδοσης. Υπενθυμίζεται ότι στο συνυποβαλλόμενο Έγγραφο Ασφάλειας και Προστασίας, αποδίδεται ο ίδιος αριθμός καταχώρησης με την γραπτή διασάφηση. 
Το αντίτυπο 3 της διασάφησης εξαγωγής θα συνοδεύει το εμπόρευμα μέχρι το τελωνείο εξόδου, στο οποίο θα συμπληρώνονται κατά τα γνωστά τα αποτελέσματα του ελέγχου που τυχόν πραγματοποίησε το τελωνείο και θα βεβαιώνεται η φυσική έξοδος των εμπορευμάτων.
Με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου Εξαγωγών (ECS) στο ICIS net θα καταχωρηθούν από το περιβάλλον του τελωνείου οι ως άνω γραπτές διασαφήσεις εξαγωγής στο νέο υποσύστημα, συμπληρώνοντας το πεδίο χειρόγραφης καταχώρησης με το έτος και τον α/α καταχώρησης του παραστατικού από το Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης.
Ως ημερομηνία αποδοχής θα καταχωρείται η πραγματική (προγενέστερη) ημερομηνία αποδοχής της γραπτής διασάφησης. Εν συνεχεία, θα αποδίδεται MRN και ο επόπτης μέσα από το Υποσύστημα Υποθέσεων, θα επιλέγει την ως άνω διασάφηση είτε με το MRN, είτε με την ημερομηνία αποδοχής και θα την δρομολογεί «κατά δήλωση». 
Με την ενέργεια αυτή, η διασάφηση θα λάβει τον τύπο κατάστασης «Παραλαβή προς εξαγωγή» (FO2). Επισημαίνεται ότι στις ως άνω περιπτώσεις, απενεργοποιούνται όλα τα μηνύματα κοινού και εξωτερικού πεδίου και δεν εκτυπώνεται Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι θα υπάρχει συσχέτιση του MRN με τον α/α χειρόγραφης καταχώρησης της διασάφησης εξαγωγής και στο Ενιαίο Βιβλίο Καταχώρησης.
Με την επιστροφή του βεβαιωμένου ως προς την έξοδο αντιτύπου 3 της διασάφησης, ο εξαγωγέας/ διασαφιστής θα το προσκομίζει στο τελωνείο εξαγωγής και αντίγραφο του οποίου θα επισυνάπτεται στη διασάφηση για περαιτέρω τακτοποίησή της σύμφωνα με τα ισχύοντα. 
Εν συνεχεία το τελωνείο εξαγωγής θα ανακτά την εν λόγω διασάφηση, την οποία και θα οριστικοποιεί κατά τα γνωστά (μενού «Ενέργειες», επιλογή «Οριστικοποίηση ΕΔΕ»).
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των τελωνείων παρακαλούνται όπως προβούν στις κατά περίπτωση δέουσες ενέργειες για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των τελωνείων κατά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών.
Τέλος, τα συλλογικά όργανα των οικονομικών φορέων στα οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των μελών τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΚΩΝΣΤΑΝΣΙΝΟΣ ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ

Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
Tel :6977636709