Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011

Νέα Απεργία των Τελωνειακών


                                      
                 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Τ.Υ.Ε.
                   ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011


            Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, για το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο οι Τελωνειακοί Υπάλληλοι θα υποστούν μειώσεις στις σημερινές αποδοχές τους κατά 50%, ενώ ήδη οι αποδοχές τους είχαν μειωθεί κατά 34%. Είναι προφανές ότι καμιά οικονομική θεωρία και κανείς ευφυής νους δε μπορεί να αποτρέψει την κατάρρευση των προσωπικών και οικογενειακών προγραμματισμών με τέτοιες δυσθεώρητες μειώσεις.
Επειδή, όμως, οι Τελωνειακοί Υπάλληλοι δικαιολογούν απόλυτα τις πρόσθετες αμοιβές τους τόσο ως προς την ιδιαιτερότητα της εργασίας τους όσο και ως προς την διαφορετική πηγή άντλησης για την καταβολή τους.
Επειδή, όπως προκύπτει από ειδικές διατάξεις, οι τελωνειακές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες του ΣΔ.Ο.Ε. οφείλουν να βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, καθ’ όλο το 24ωρο, και να παρέχουν υπηρεσίες αυξημένης ευθύνης σε οποιονδήποτε συναλλασσόμενο και οποτεδήποτε ήθελε ζητήσει. Προκειμένου, λοιπόν, να καλυφθούν οι αμοιβές τους α) για την πρόσθετη υπερωριακή απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου καθώς και τις Κυριακές ή τις αργίες και β) οι δαπάνες τους για τη μεταφορά τους εκτός υπηρεσιακών καταστημάτων (τελωνειακά συγκροτήματα, αποταμιεύσεις, προσωρινές εναποθέσεις, καταμετρήσεις), όπου πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των τελωνειακών εργασιών, θεσμοθετήθηκε με σειρά νόμων η καταβολή Δ.Ε.Τ.Ε. στους τελωνειακούς υπαλλήλους.
Επειδή, με αποφάσεις του Σ.τ.Ε. (1549/05, 1830/93, 853/92, 2839/89, κ.α.), τα δικαιώματα αυτά χαρακτηρίσθηκαν ως δικαιώματα ανταποδοτικού χαρακτήρα και αποτελούν πάγια και σταθερή καταβολή, ήδη από το 1917, η οποία δεν προέρχεται από έσοδα ή από πηγή του Δημοσίου, αλλά από τα εισπραττόμενα από τους ίδιους τους Τελωνειακούς υπαλλήλους, βάσει των κείμενων διατάξεων, για τις εκτελούμενες τελωνειακές εργασίες. Άρα, αποτελούν αμοιβή για την πράγματι παρεχόμενη εργασία των τελωνειακών υπαλλήλων, κι όχι αύξηση των αποδοχών των Τελωνειακών Υπαλλήλων μέσω άσκησης επιδοματικής πολιτικής.
Επειδή, αν δεν εξασφαλισθεί η καταβολή στους Τελωνειακούς Υπαλλήλους ποσοστού από τις εισπράξεις των Δ.Ε.Τ.Ε., τα οποία καταβάλλονται από τρίτους με δικαιολογητικό λόγο την εκτέλεση τελωνειακών εργασιών από τους Τελωνειακούς Υπαλλήλους σε τόπο και χρόνο διάφορο του συνήθους, η σημαντικότερη παρενέργεια που θα προκύψει θα είναι η άρνηση καταβολής των Δ.Ε.Τ.Ε. από τους εμπλεκόμενους φορείς, καθόσον αυτά συνιστούν δικαιώματα ανταποδοτικού χαρακτήρα και η καταβολή τους συναρτάται ευθέως με τις τελωνειακές εργασίες, εκ των οποίων απορρέει η σχετική αποζημίωση των τελωνειακών υπαλλήλων. Κατ’ αποτέλεσμα, θα χαθεί ένα μεγάλο ποσό των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, διότι τα Δ.Ε.Τ.Ε. θα θεωρηθούν φόροι ισοδυνάμου αποτελέσματος και σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις δε θα μπορούν να εισπραχθούν.
Επειδή, η περικοπή των Δ.Ε.Τ.Ε. θα οδηγήσει στην καταβολή πρόσθετων αποζημιώσεων αφενός για την παροχή εργασιών, μετά το πέρας του ωραρίου, ως και κατά τις νυχτερινές ώρες, τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες και αφετέρου για τη μεταφορά των υπαλλήλων εκτός υπηρεσιακών καταστημάτων (τελωνειακά συγκροτήματα, αποταμιεύσεις, προσωρινές εναποθέσεις, καταμετρήσεις), όπου πραγματοποιείται ένα μέρος των τελωνειακών εργασιών, δαπάνες που θα βαρύνουν πλέον τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς δε θα καταβάλλονται από τρίτους, όπως συμβαίνει με τα Δ.Ε.Τ.Ε.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ο.Τ.Υ.Ε. 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
1. Να προκηρύξει τρεις (3) 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες με ημερομηνία έναρξης την
Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011 από ώρα 07:00, δηλαδή για την Τρίτη 18 και Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011, στη συνέχεια για την
Πέμπτη 20 και την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 και τέλος για το
Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2011, διεκδικώντας:
  • Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο και την εργασιακή εφεδρεία. 
Σε διαφορετική περίπτωση: 
  • Nα διασφαλισθεί ότι οι συνολικές ονομαστικές αποδοχές μας θα παραμείνουν στα σημερινά τουλάχιστον επίπεδα. 
  • Να μην εφαρμοσθεί η εργασιακή εφεδρεία στους Τελωνειακούς Υπαλλήλους, διότι το υπάρχον μειωμένο προσωπικό, ήδη υπολείπεται των αναγκών για τη σωστή λειτουργία της Τελωνειακής Υπηρεσίας. 
  • Να μην καταργηθεί το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων της Τελωνειακής Υπηρεσίας, καθώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη πλήρωσης οργανικών θέσεων κι όχι κατάργησής τους ως δήθεν πλεοναζουσών. 
  • Να διατηρηθούν οι πρόσθετες αμοιβές των Τελωνειακών Υπαλλήλων, οι οποίες συνίστανται σε ποσοστό επί των πραγματοποιούμενων εισπράξεων των Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (Δ.Ε.Τ.Ε.). 
  • Να μην εφαρμοσθεί ο θεσμός του κρατικού υπάλληλου, λόγω της ιδιαιτερότητας και της εξειδίκευσης του αντικειμένου μας.
2. Να εκχωρήσει στην Ε.Ε, την αρμοδιότητα να προκηρύξει δύο (2) επιπλέον 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες ανάλογα με τις εξελίξεις και τα γεγονότα.
                                                      Για το Γενικό Συμβούλιο της Ο.Τ.Υ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
      ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΩΜΑΣ                     ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
Εδώ η ανακοίνωση

Αναδημοσίευση: Κουρτέσης Αλέξανδρος . Εκτελωνισμοί εμπορευμάτων .
http://www.ektelonismos.com
email:kourtesisa@hotmail.com