Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2009

Τροπολογία για εθελούσια αποχώρηση εργαζομένων ΟΛΠ

Κατατέθηκε στην Βουλή η τροπολογία με την οποία επεκτείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 το χρονικό διάστημα εντός του οποίου το πάσης φύσεως προσωπικό της ΟΛΠ ΑΕ πρέπει να θεμελιώνει δικαίωμα άμεσους λήψης πλήρους σύνταξης προκειμένου, συντρεχουσών και των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων, να υπαχθεί στις διατάξεις της εθελούσιας αποχώρησης.
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο "κύρωση της σύμβασης παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών II και III του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της ανώνυμης εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΟΛΠ ΑΕ) και ρύθμιση συναφών θεμάτων.".
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, αντικαθίστανται οι διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν. 3654/2008, που αναφέρονται στην εθελουσία αποχώρηση προσωπικού της ανώνυμης εταιρείας "Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ ΑΕ)" και τροποποιούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, παρατείνεται κατά ένα (1) έτος, ήτοι έως την 31/12/2015 (αντί της 31/12/2014 που προβλέπεται σήμερα), το χρονικό διάστημα εντός του οποίου, το προσωπικό της εταιρείας θα πρέπει να θεμελιώνει δικαίωμα άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της ανωτέρω ΑΕ, προκειμένου να υπαχθεί στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις.
Πηγή:Ναυτεμπορική

Δεν υπάρχουν σχόλια: