Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

ΟΛΠ: Αύξηση 63,06% στα καθαρά κέρδη 9μηνου

Αύξηση 7,89% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ στο 9μηνο και διαμορφώθηκε σε 126,14 εκατ. ευρώ έναντι 116,92 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου εννεαμήνου του 2006.
Η αύξηση του εισαγωγικού και εξαγωγικού φορτίου, μεγάλο μέρος του οποίου μεταφέρθηκε από το 2006, η οποία υπερκάλυψε την μείωση του μεταφορτωμένου (transit) φορτίου, καθώς και η σημαντική αύξηση των εσόδων από την διακίνηση των αυτοκινήτων (car terminal) και την επιβατική κίνηση αποτελούν τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αύξησης του κύκλου εργασιών.
Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα της περιόδου εμφανίζουν οριακή μείωση και ανήλθαν σε 5,84 εκατ. έναντι 5,88 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2006.
Τα συνολικά έξοδα της περιόδου σημείωσαν οριακή αύξηση 0,44% και ανήλθαν σε 105,69 εκατ. έναντι 105,22 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2006.
Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που ενσωματώθηκαν στο λειτουργικό κόστος αυξήθηκαν κατά 7,9% και ανήλθαν σε 7,32 εκατ. έναντι 6,79 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2006.
Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της περιόδου εμφανίζουν σημαντική βελτίωση σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2006 λόγω κυρίως της αύξησης των εσόδων κεφαλαίων, στην οποία οδήγησε η αξιοποίηση των υψηλότερων χρηματικών διαθεσίμων της Εταιρίας.
Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων ανέρχεται σε 26,73 εκατ. έναντι 17,27 εκατ. του αντιστοίχου εννεαμήνου του 2006 σημειώνοντας αύξηση 54,83%.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (τρέχοντες και αναβαλλόμενους) λόγω της επίδρασης του μειωμένου φορολογικού συντελεστή, παρουσιάζουν αύξηση 63,06%. (Φορολογικός συντελεστής 2007: 25%, 2006: 29%).
Η κατάσταση ταμειακών ροών στις 30.9.2007 απεικονίζει την μεταβολή των χρηματικών διαθεσίμων της εταιρίας η οποία προέρχεται μέσα από τις λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
Τα χρηματικά διαθέσιμα στις 30.9.2007 ανήλθαν σε Ευρώ 43,22 εκατ. έναντι Ευρώ 22,62 εκατ. στις 31.12.2006 και Ευρώ 26,64 εκατ. στις 30.9.2006.
ΠΗΓΗ:Ημερησία

Δεν υπάρχουν σχόλια: